SADARBĪBAS AR VECĀKIEM DARBA PLĀNS

2017./2018.m.g.

1. VISC aktualitātes 2017./2018.m.g.

 • Turpināt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi un aprobāciju izglītības iestādēs, uzmanību pievēršot mācību procesa organizācijai.
 • Organizēt valsts pārbaudes darbus vispārējā izglītībā.
 • Atbalstīt skolēnu spēju un talantu attīstību, organizējot mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences.
 • Stiprināt skolēnu pašpārvalžu darbību izglītības iestādēs, veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un organizēt Labo darbu festivālu piecos kultūrvēsturiskajos novados.
 • Organizēt aktivitātes interešu izglītības jomā Latvijas simtgades kontekstā.
 • Uzsākt mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un organizēt starpsvētku pasākumu, veicinot skolēnu nacionālās identitātes veidošanos.
 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.

Plašāk: http://visc.gov.lv/aktualitates/info_2017_2018.shtml

2. Skolas mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2017./2018.m.g.

 • Pilnveidot skolotāju, kuri māca vienas klases skolēnus, sadarbību, attīstot skolēnu pašizziņas un pašvadības prasmes.
 • Īstenot karjeras atbalsta pasākumu sistēmu skolā, attīstot skolēnu karjeras vadības prasmes.
 • Radīt iespēju skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem piedalīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātes skolā, pilsētā un valstī, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.
 • Attīstīt sadarbības projektu realizāciju, dažādojot mācību un audzināšanas darba saturu un formas.

 

3. Sadarbības kalendārais plānojums

Laiks

Forma / Saturs

Klašu grupa

Atbildīgais

Septembris

Zinību dienas pasākums skolā

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, A.Locāne,

1., 12.kl.audz.

Zinību dienas klases stundas

1.-12.kl.

Kl.audz.

Ziņas par skolēnu un viņa ģimeni (skolas obligātās dokumentācijas aizpildīšanai un datu ievadīšanai VIIS sistēmā)

1.-12.kl.

Kl.audz.

A.Māgure, U.Bērziņš

Skolēnu ģimeņu izpēte (anketēšana)

 

Kl.audz.

L.Vasiļonoka

Iepazīstināšana ar skolas IKN (paraksti skolēnu dienasgrāmatās). Skolas IKN pieejami arī skolas mājas lapā www.t2v.lv

1.-12.kl.

Kl.audz.

Iepazīstināšana ar kārtību, kādā tiek reģistrēti skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem stundu kavējumiem. (paraksti skolēnu dienasgrāmatās)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Informācija par fotografēšanu, filmēšanu un par personas datu un informācijas par skolēnu ģimeni izmantošanu (paraksti informatīvajās lapās)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

5.kl.

Kl.audz.

Sporta diena skolēnu ģimenēm “Sporto kopā ar tēti!”

1.-12.kl.

I.Ķirķe, V.Kaņepe u.c.

Oktobris

 

Putras mēneša aktivitātes: radošie darbi, putras ēšana brokastīs, fotokonkurss u.c.

1.-8.kl.

S.Šteinerte, A.Gleizupa, Kl.audz.

Rudens izstāde “Miķelītis ciemos nāca”

1.-4.kl.

S.Tišlere, kl.audz.

Karjeras nedēļa: tikšanās ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem

1.-4.kl.

Kl.audz.

Vecāku atbalsts Rudens gadatirgus “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” organizēšanā un norisē

1.-4.kl.

E.Korna-Opincāne, kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Vecāku atbalsts makulatūras vākšanas akcijā Rīcības nedēļā

1.-12.kl.

V.Kaņepe, kl.audz.

Novembris

Praktiskas nodarbības vecākiem un skolas vecāku sapulce “Informācija par skolas aktualitātēm”

1.-4. kl.

5.-12.kl.

A.Locāne, S.Šteinerte,

S.Birzniece,

E.Korna-Opincāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Informatīva vecāku sanāksme par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un iespēju iegūt pamata un vidējo izglītības dokumentus 2017./2018.m.g. (paraksti instruktāžā)

9., 12.kl.

S.Birzniece, kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku pieteikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne, kl.audz.

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

A.Locāne

Vecāku atbalsts projektam “Sporto visa klase”

4.b

D.Plūksna

Kopīga piedalīšanās Lāčplēša dienas piemiņas brīdī Brīvības laukumā

1.-12.kl.

Kl.audz.

Valsts svētku koncerta apmeklēšana skolā

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, int.izgl.ped., kl.audz.

Decembris

Ziemassvētku koncerta apmeklēšana skolā

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, int.izgl.ped., kl.audz.

Klašu Ziemassvētku pasākumi skolā

Pēc kl.audz. iniciatīvas

Kl.audz.

Vecāku atbalsts labdarības akcijā „Palīdzēsim vientuļajiem Tukuma senioriem!”

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, I.Feldberga, skolēnu dome, kl.audz.

Vecāku atbalsts klašu telpu Ziemassvētku noformēšanā (eglītes)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Skolēnu rokdarbu izstādes apmeklēšana

5.-9.kl.

A.Gleizupa, D.Pelce, V.Prancāns, M.Lerhs, S.Valdmane, R.Braumane

Vecāku atbalsts piparkūku cepšanā

1.-12.kl.

Kl.audz. (pēc izvēles)

Vecāku atbalsts klašu Ziemassvētku pasākumos skolā un ārpus skolas

1.-12.kl.

Kl.audz. (pēc izvēles)

Skolēnu godināšanas pasākums “Zelta piparkūka 2017”

1.-12.kl.

Anita Locāne

Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Janvāris

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD izstrādē

11.kl.

Kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Februāris

Vecāku atbalsts izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

1.-12.kl.

V.Kaņepe, vides izgl. pulc., kl.audz.

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD izstrādē un prezentācijām novada konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Vecāku atbalsts Ēnu dienas norisē

1.-12.kl.

Kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Marts

Žetonu vakars 12.klasēm

12.kl.

Kl.audz.

Atvērto durvju diena nākamā gada pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Potenciālo skolēnu vecāki

Anita Locāne, E.Korna-Opincāne, S.Šteinerte

Atvērto durvju diena vecākiem: sava bērna stundu un interešu izglītības nodarbību apmeklējums (pēc individuālas saskaņošanas ar pedagogu); individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski)

1.-12.kl.

Administrācija, kl.audz., māc.pr.skol., atbalsta personāls

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības organizēta nodarbība 5.-12.klašu kora dalībniekiem par latvju rakstu zīmēm

5.-9.kl. kora dalībnieki

Anita Locāne, Ē.Bogataja

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD prezentācijām reģiona konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Aprīlis

Vecāku atbalsts makulatūras vākšanas akcijā „Palīdzēsim kokiem!”

1.-12.kl.

V.Kaņepe, kl.audz.

 

 

 

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD prezentācijām valsts konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Maijs

Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītas ģimeņu pēcpusdienas klasēs, koncerts un izstāde skolā.

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, int.izgl.ped., kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Pēdējās mācību stundas zvana svētki (pasākums skolā un aktivitātes klasēs)

9., 12.kl.

E.Korna-Opincāne,

1., 8., 11. kl.audz.

Vecāku atbalsts projekta nedēļas norisē

1.-8.kl.

E.Korna-Opincāne, kl.audz.

Skolas beigšanas pasākums 4.klasēm

4.kl.

Kl.audz., R.Peipa

Vecāku rakstiska informēšana par papildus mācību pasākumiem skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem (vecāku paraksti)

1.-8.,

10.-11.kl.

S.Šteinerte, S.Birzniece, kl.audz., A.Māgure

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm,

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, pedagogi

Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Jūnijs

2018./2019.m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās

(vecāku paraksti reģistrācijas lapā).

Iepazīšanās ar skolu un klašu audzinātājām.

Potenciālie 1.kl. vecāki

S.Šteinerte, sākumskolas skol.

Skolēnu, kuriem ir papildus mācību pasākumi, mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Izlaidums 9.klasēm.

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm,

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

9.kl.

Kl.audz., E.Korna-Opincāne, V.Prancāns,

mūzikas skol.

Izlaidums 12.klasēm un balle.

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm,

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

12.kl.

Kl.audz., E.Korna-Opincāne, V.Prancāns, mūzikas skol.

Augusts

2018./2019.m.g. 1.klašu skolēnu nodarbības, iepazīšanās ar skolu un klases audzinātājām

Nākamā gada 1.kl.skolēni, vecāki

1.kl.audz.

Skolēnu uzstāšanās gatavošana Zinību dienas pasākumam.

1.kl.

1.kl.audz.

Visu gadu

Vecāku regulāra informēšana par skolēnu mācību vērtējumiem un skolas apmeklējumu (paraksti dienasgrāmatās katru nedēļu, vērtējumu un kavējumu izraksts reizi mēnesī).

1.-12.kl.

Kl.audz.

Individuālas pārrunas, konsultācijas un tikšanās (pēc savstarpējas vienošanās – klātienē, elektroniski, telefoniski)

(paraksti individuālo tikšanos veidlapās / ieraksti individuālās saziņas veidlapās)

1.-12.kl.

Administrācija, kl.audz., māc.pr.skol., atbalsta personāls

Informatīvi ziņojumi (dienasgrāmatās, Mykoob.lv, e-pastos, SMS)

1.-12.kl.

Iepazīšanās ar skolas darbu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem (Skolas nolikums, Skolas iekšējās kārtības noteikumi, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c.). Pieejami: www.t2v.lv

1.-12.kl.

Administrācija

Pārrunas pirms iestāšanās skolā vai pirms izstāšanās no skolas

1.-12.kl.

Administrācija

Apsveikumi, pateicības (dienasgrāmatās)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Informācija par aktualitātēm skolā (www.t2v.lv ; Mykoob.lv ; skolas avīzē „Spogulis”)

1.-12.kl.

Administrācija

Kopēji (skolēni – ģimene – klases audzinātājs) ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās – tematiskie klases vakari, sporta dienas, kultūras pasākumu apmeklējumi (pēc kl.audz. vai vecāku iniciatīvas)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Skolēnu darbu izstāžu apmeklēšana skolā un ārpus tās (IP, novada domē, pilsētas KN, pilsētas bibliotēkā u.c.).

Informācija: www.t2v.lv, www.tip.edu.lv

1.-12.kl.

Interešu izgl.pedagogi

Vecāku atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanā (materiāli nodarbībām, sākumskolas skolēnu ģērbšana pirms koncertiem un pavadīšana uz koncertiem, praktiskās braukšanas apmācības finansēšana, atsevišķu individuālo mūzikas instrumentu iegāde u.tml.)

1.-12.kl.

Interešu izgl.pedagogi

Individuālas tikšanās ar vecākiem par atbalsta pasākumiem skolēniem ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem un uzvedības traucējumiem

1.-4.kl.,

5.-6.kl.,

7.-12.kl.

S.Šteinerte, S.Birzniece, Anita Locāne, atbalsta personāls

 

4. Klašu audzinātāju sadarbības ar skolēnu ģimenēm plānošana un realizācija

 • klases audzināšanas darba plāns (1., 2.sem.) – sadaļa „Sadarbība ar vecākiem”;

Paraugs: Iespējamā sadarbība ar skolēnu vecākiem (vecāku sanāksmes, individuālas tikšanās un sarunas, informatīvas vēstules un ziņojumi, sekmju un kavējumu izraksti, pateicības, atpūtas un sporta pasākumi u.tml.)

Sadarbības  laiks

Sadarbības  tēma

Sadarbības formas,

metodes

Sadarbības organizētājs

 

 

 

 

 

 • klases audzinātāja sadarbības ar vecākiem uzskaite (skolotāja žurnālā un veidlapās):

Kopējās sadarbības formas – ieraksti elektroniskajā žurnālā (atsevišķa lapa)

Sadarbības forma

Atspoguļojums / uzskaite

Atgriezeniskā saikne

Laiks /

Biežums

Klases vecāku sanāksme

Protokols

Vecāku paraksts (apmeklējums)

1 x semestrī vai biežāk (pēc vajadzības)

Informatīvi ziņojumi

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

Katru nedēļu vai biežāk (pēc vajadzības)

Sekmju un kavējumu izraksti

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

1 x mēnesī vai biežāk (pēc vajadzības)

Pateicības

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

Pēc vajadzības

Apsveikumi

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

Pēc vajadzības

 

Individuālās sadarbības formas – ieraksti elektroniskajā žurnālā un / vai skolas veidlapās (pēc klases audzinātāja izvēles - 2 veidu)

Sadarbības forma

Atspoguļojums / uzskaite

Atgriezeniskā saikne / apliecinājums

Laiks /

Biežums

Individuālās tikšanās skolā

Veidlapa

Datums,

vecāku paraksts

Pēc vajadzības

Individuālās tikšanās ārpus skolas

Veidlapa

Datums, vieta

Pēc vajadzības

Telefonsarunas

Veidlapa

Fiksēts datums, laiks, tel.nr.

Pēc vajadzības

Īsziņas

Veidlapa

Fiksēts datums, laiks, tel.nr.

Pēc vajadzības

Elektroniska vēstule Mykoob.lv

Veidlapa

Fiksēts nosūtīšanas datums un laiks

Pēc vajadzības

Elektroniska vēstule e-pastā

Veidlapa

Fiksēts nosūtīšanas datums un laiks,

e-pasta adrese

Pēc vajadzības

Saziņa sociālos tīklos (draugiem.lv, Skype, Twitter, facebook u.c.)

Veidlapa

Fiksēts saziņas datums, laiks, sociālais tīkls (vēstule, saruna, tērzētava – sarakste)

Pēc vajadzības

 

 • klases audzinātāja darba atskaite (mācību gada beigās) – sadaļa „sadarbība ar vecākiem”.

Paraugs: Sadarbība ar vecākiem (pielikumā pievienot vecāku sapulču protokolus)

Datums

Sadarbības veids

Tēma

Apmeklētība

(cik piedalījās)

 

 

 

 

 

5. Sadarbības ar skolēnu ģimenēm sistēma skolā. Saziņas un informēšanas kārtība

Skolas administrācija – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Skolas darbu reglamentējošie dokumenti, piemēram, skolas nolikums, IKN, dažādas kārtības u.tml.  (rakstiski – skolēnu dienasgrāmatās un skolas mājas lapā, mutiski – skolas un klases sapulcēs)

x

1.-12.kl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vecāku atļaujas par skolēnu fotografēšanu, filmēšanu un par šo materiālu un skolēnu personas datu publiskošanu un izmantošanu.

x

1.-12.kl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija par skolas vecāku sapulcēm,

par atvērto durvju dienām

 

x

1.-12.kl.

 

 

 

 

x

1.-12.kl.

 

 

x

pirms 1.kl.

X pirms 1.kl.

Informācija par negadījumiem skolā

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuāli ziņojumi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija mācību sociālajā vidē Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informatīvs buklets

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Informācija skolas mājas lapā

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skolēna liecība

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Izglītības dokuments 9., 12.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Informācija par papildus mācību pasākumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Skolas atzinības raksti un pateicības

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Aptauja par skolēnu ģimenēm

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāku anketēšana mācību un audzināšanas darba pārbaužu ietvaros

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Klases audzinātājs – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Ikdienas vērtējumi, nedēļas kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrām.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Vērtējumi, kavējumi, informācija mācību sociālajā vidē Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Sekmju un kavējumu izraksti no Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija par iespējām iesaistīties skolas interešu izglītības programmās

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuālās tikšanās un informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija pirms ārpusstundu pasākumiem skolā un ārpus tās (vecāku atļaujas)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klases vecāku sanāksmes

(pēc vajadzības klasē)⃰

x

1.-12.kl.

x

Z.sv.

x

1.-12.kl.

⃰⃰

x

pirms 1.kl.

x

pirms 1.kl.

Ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Mācību priekšmeta skolotājs un interešu izglītības pedagogs – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Ikdienas vērtējumi, kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās un Mykoob.lv)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuālās tikšanās un informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uzstāšanās klases vecāku sanāksmēs

(pēc uzaicinājuma)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa) – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās un Mykoob.lv)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuālās tikšanās, ieteikumi, informācija par skolēnu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija par negadījumiem skolā, skolēnu veselības stāvokli

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Atzinumi par nepieciešamiem atbalsta pasākumiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uzstāšanās klases vecāku sanāksmēs

(pēc uzaicinājuma)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija skolas vecāku sapulcē

 

x