SADARBĪBAS AR VECĀKIEM DARBA PLĀNS

2018./2019.m.g.

1. VISC aktualitātes 2018./2019.m.g.

·       Turpināt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi, aprobāciju un ieviešanu izglītības iestādēs, uzmanību pievēršot normatīvo dokumentu un metodisko līdzekļu izstrādei un pedagogu tālākizglītošanai.

·       Organizēt valsts pārbaudes darbus vispārējā izglītībā, pilnveidojot tiešsaistes pārbaudes formas.

·       Atbalstīt skolēnu spēju un talantu attīstību, organizējot mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences, izglītojot pedagogus un pievēršot uzmanību robotikas ieviešanai skolās.

·       Organizēt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes interešu izglītības jomā Latvijas simtgades pasākumu ciklā.

·       Uzsākt mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un organizēt starpsvētku pasākumu, veicinot skolēnu nacionālās identitātes veidošanos un uzsākot repertuāra apguvi.

Plašāk: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_2018_2019.shtml

2. Skolas mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2018./2019.m.g.

·       Veidot mācību stundas, iekļaujot caurviju kompetenču pilnveides paņēmienus.

·       Aprobēt kompetenču pieejā balstītu mācību saturu dažādu mācību priekšmetu jomās.

·       Iesaistīt skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un citus skolas darbiniekus aktīvā līdzdarbībā, gatavojot un īstenojot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu.

·       Īstenot skolas piecdesmitgades aktivitātes pirms skolas renovācijas uzsākšanas.

 

3. Sadarbības kalendārais plānojums

Laiks

Forma / Saturs

Klašu grupa

Atbildīgais

Septembris

Zinību dienas pasākums skolā

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, A.Locāne,

1., 12.kl.audz.

Zinību dienas klases stundas (iespējama vecāku līdzdalība)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Ziņas par skolēnu un viņa ģimeni (skolas obligātās dokumentācijas aizpildīšanai un datu ievadīšanai VIIS sistēmā)

1.-12.kl.

Kl.audz.

A.Māgure, U.Bērziņš

Skolēnu ģimeņu izpēte (anketēšana sociālo apstākļu izzināšanai)

 

Kl.audz.

L.Vasiļonoka

Iepazīstināšana ar skolas IKN (paraksti skolēnu dienasgrāmatās un iesniegumos, stājoties skolā).

Skolas IKN pieejami arī skolas mājas lapā www.t2v.lv

1.-12.kl.

Kl.audz.

Iepazīstināšana ar kārtību, kādā tiek reģistrēti skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem stundu kavējumiem. (paraksti skolēnu dienasgrāmatās un pieejami skolas mājas lapā)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Informācija par fotografēšanu, filmēšanu un par personas datu un informācijas par skolēnu ģimeni izmantošanu (paraksti informatīvajās lapās – pieejami skolēnu personas lietās)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

5.kl.

Kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Sporta diena skolēnu ģimenēm “Sporto kopā ar tēti stiprai Latvijai!”

1.-12.kl.

I.Ķirķe, V.Kaņepe, I.Feldberga u.c.

Oktobris

 

Putras mēneša aktivitātes: radošie darbi, putras ēšana brokastīs, fotokonkurss u.c.

1.-8.kl.

I.Bulaha, A.Gleizupa, Kl.audz.

Rudens materiālu mozaīka – izstāde “Miķeļdiena mūsu skolas pagalmā”

1.-4.kl.

I.Bulaha, kl.audz.

Karjeras nedēļa: tikšanās ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem

1.-9.kl.

Kl.audz.

Vecāku atbalsts Rudens gadatirgus “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” organizēšanā un norisē

1.-4.kl.

I.Bulaha, kl.audz.

Skolas vecāku sapulce (paraksti reģistrācijas lapās)

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku pieteikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne, kl.audz.

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Vecāku atbalsts makulatūras vākšanas akcijā Rīcības nedēļā

1.-12.kl.

V.Kaņepe, kl.audz.

Novembris

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Informatīva vecāku sanāksme par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un iespēju iegūt pamata un vidējo izglītības dokumentus 2018./2019.m.g. (paraksti instruktāžā)

9., 12.kl.

S.Birzniece, kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku atbalsts projektam “Sporto visa klase”

5.b

L.Cīrule

Kopīga piedalīšanās Lāčplēša dienas lāpu gājienā un piemiņas brīdī 1.Pasaules kara kritušo karavīru piemiņas vietā

1.-12.kl.

Kl.audz.

Valsts svētkiem veltīta interešu izglītības kolektīvu koncerta apmeklēšana Tukuma kultūras namā

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, int.izgl.ped., kl.audz.

Decembris

Klašu Ziemassvētku pasākumi skolā un ārpus skolas (iespējama vecāku līdzdalība)

Pēc kl.audz. iniciatīvas

Kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku atbalsts klašu telpu Ziemassvētku noformēšanā (eglītes)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Skolēnu rokdarbu izstādes apmeklēšana

5.-9.kl.

A.Gleizupa, D.Pelce, V.Prancāns, M.Lerhs, S.Valdmane, R.Braumane

Vecāku atbalsts piparkūku cepšanā

1.-12.kl.

Kl.audz. (pēc izvēles)

Vecāku atbalsts klašu Ziemassvētku pasākumiem skolā un ārpus skolas

1.-12.kl.

Kl.audz. (pēc izvēles)

Skolēnu godināšanas pasākums “Zelta piparkūka 2018” (iespējama vecāku piedalīšanās)

1.-12.kl.

Anita Locāne

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Janvāris

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD izstrādē

11.kl.

Kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Februāris

Vecāku atbalsts izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

1.-12.kl.

V.Kaņepe, vides izgl. pulc., kl.audz.

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD izstrādē un prezentācijām novada konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Vecāku atbalsts Ēnu dienas norisē

1.-12.kl.

Kl.audz.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Marts

Žetonu vakars 12.klasēm

12.kl.

Kl.audz.

Atvērto durvju diena nākamā gada pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Potenciālo skolēnu vecāki

Anita Locāne, I.Bulaha, S.Šteinerte

Interaktīva nodarbība vecākiem “Iekāp skolēna kurpēs!”

1.-12.kl.

S.Šteinerte, S.Birzniece, māc.pr.skolot.

Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama individuāla pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv vai telefoniski)

1.-12.kl.

Administrācija, kl.audz., māc.pr.skol., atbalsta personāls

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD prezentācijām reģiona konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Aprīlis

Vecāku atbalsts makulatūras vākšanas akcijā „Palīdzēsim kokiem!”

1.-12.kl.

V.Kaņepe, kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Vecāku atbalsts skolēnu ZPD prezentācijām valsts konferencē

11.kl.

Kl.audz.

Maijs

Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītas ģimeņu pēcpusdienas klasēs, koncerts un izstāde skolā.

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, int.izgl.ped., kl.audz.

Klašu vecāku sanāksmes (paraksti protokolos)

1.-12.kl.

Kl.audz.

(pēc izvēles)

Vecāku tikšanās skolas padomē

1.-12.kl.

Anita Locāne

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sanāksme

1.-12.kl.

Anita Locāne

Pēdējās mācību stundas zvana svētki (pasākums skolā un aktivitātes klasēs)

9., 12.kl.

E.Korna-Opincāne,

1., 8., 11. kl.audz.

Vecāku atbalsts projekta nedēļas norisē

1.-8.kl.

E.Korna-Opincāne, kl.audz.

Skolas beigšanas pasākums 4.klasēm (pēc klašu audzinātāju iniciatīvas)

4.kl.

Kl.audz., R.Peipa

Vecāku rakstiska informēšana par papildus mācību pasākumiem skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem (vecāku paraksti)

1.-8.,

10.-11.kl.

S.Šteinerte, S.Birzniece, kl.audz., A.Māgure

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm un / vai

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

1.-12.kl.

E.Korna-Opincāne, pedagogi

Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Jūnijs

2019./2020.m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās

(vecāku paraksti reģistrācijas lapā).

Iepazīšanās ar skolu un klašu audzinātājām.

Potenciālie 1.kl. vecāki

S.Šteinerte, sākumskolas skol.

Individuālas sarunas ar potenciālajiem 10.klašu skolēniem un viņu vecākiem par izglītības programmas izvēli, par mācību un audzināšanas darba iespējām skolā

Potenciālie 10.kl. vecāki

Administrācija, PKK

Skolēnu, kuriem ir papildus mācību pasākumi, mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Izlaidums 9.klasēm.

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm,

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

9.kl.

Kl.audz., E.Korna-Opincāne, V.Prancāns,

mūzikas skol.

Izlaidums 12.klasēm un balle.

Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm,

vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām

12.kl.

Kl.audz., E.Korna-Opincāne, V.Prancāns, mūzikas skol.

Augusts

2019./2020.m.g. 1.klašu skolēnu nodarbības, iepazīšanās ar skolu un klases audzinātājām

Nākamā gada 1.kl.skolēni, vecāki

1.kl.audz.

Individuālas sarunas ar potenciālajiem 10.klašu skolēniem un viņu vecākiem par izglītības programmas izvēli, par mācību un audzināšanas darba iespējām skolā

Potenciālie 10.kl. vecāki

Administrācija, PKK

Skolēnu priekšnesuma gatavošana Zinību dienas pasākumam.

1.kl.

1.kl.audz.

Visu gadu

Vecāku regulāra informēšana par skolēnu mācību vērtējumiem un skolas apmeklējumu (paraksti dienasgrāmatās katru nedēļu, vērtējumu un kavējumu izraksts reizi mēnesī).

1.-12.kl.

Kl.audz.

Individuālas pārrunas, konsultācijas un tikšanās (pēc savstarpējas vienošanās – klātienē, elektroniski, telefoniski)

(paraksti individuālo tikšanos veidlapās / ieraksti individuālās saziņas veidlapās)

1.-12.kl.

Administrācija, kl.audz., māc.pr.skol., atbalsta personāls

Informatīvi ziņojumi (dienasgrāmatās, Mykoob.lv, e-pastos, SMS u.c. saziņas vidēs un sociālajos tīklos)

1.-12.kl.

Iepazīšanās ar skolas darbu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem (Skolas nolikums, Skolas iekšējās kārtības noteikumi, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c.). Pieejami: www.t2v.lv

1.-12.kl.

Administrācija

Pārrunas pirms iestāšanās skolā vai pirms izstāšanās no skolas

1.-12.kl.

Administrācija

Apsveikumi, pateicības (dienasgrāmatās)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Informācija par aktualitātēm skolā (www.t2v.lv; Mykoob.lv; Facebook.com Tukuma 2.vidusskolas profilā; Twitter kontā @T2VSK; skolas avīzē „Spogulis”)

1.-12.kl.

Administrācija

Kopēji (skolēni – ģimene – klases audzinātājs) ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās – tematiskie klases vakari, sporta dienas, kultūras pasākumu apmeklējumi (pēc kl.audz. vai vecāku iniciatīvas)

1.-12.kl.

Kl.audz.

Skolēnu darbu izstāžu apmeklēšana skolā un ārpus tās (IP, novada domē, pilsētas KN, pilsētas bibliotēkā u.c.).

Informācija: www.t2v.lv, www.tip.edu.lv u.c. sociālajos tīklos

1.-12.kl.

Interešu izgl.pedagogi

Vecāku atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanā (materiāli nodarbībām, sākumskolas skolēnu ģērbšana pirms koncertiem un pavadīšana uz koncertiem, praktiskās braukšanas apmācības finansēšana, atsevišķu individuālo mūzikas instrumentu iegāde u.tml.)

1.-12.kl.

Interešu izgl.pedagogi

Individuālas tikšanās ar vecākiem par atbalsta pasākumiem skolēniem ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem un uzvedības traucējumiem

1.-4.kl.,

5.-6.kl.,

7.-12.kl.

S.Šteinerte, S.Birzniece, Anita Locāne, atbalsta personāls

Visu gadu

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības sadarbības un atbalsta projekti un pasākumi

Vecāku biedrības biedri

Aija Neimane

 

 

4. Klašu audzinātāju sadarbības ar skolēnu ģimenēm plānošana un realizācija

·       klases audzināšanas darba plāns (1., 2.sem.) – sadaļa „Sadarbība ar vecākiem”;

Paraugs: Iespējamā sadarbība ar skolēnu vecākiem (vecāku sanāksmes, individuālas tikšanās un sarunas, informatīvas vēstules un ziņojumi, sekmju un kavējumu izraksti, pateicības, atpūtas un sporta pasākumi u.tml.)

Sadarbības  laiks

Sadarbības  tēma

Sadarbības formas,

metodes

Sadarbības organizētājs

 

 

 

 

 

 

·       klases audzinātāja sadarbības ar vecākiem uzskaite (skolotāja žurnālā un veidlapās):

Kopējās sadarbības formas – ieraksti elektroniskajā žurnālā (atsevišķa lapa)

Sadarbības forma

Atspoguļojums / uzskaite

Atgriezeniskā saikne

Laiks /

Biežums

Klases vecāku sanāksme

Protokols

Vecāku paraksts (apmeklējums)

1 x semestrī vai biežāk (pēc vajadzības)

Informatīvi ziņojumi

Skolēna dienasgrāmata / Mykoob.lv

Vecāku paraksts / vecāku apmeklējums Mykoob.lv

Katru nedēļu vai biežāk (pēc vajadzības)

Sekmju un kavējumu izraksti

Skolēna dienasgrāmata / Mykoob.lv

Vecāku paraksts / vecāku apmeklējums Mykoob.lv

1 x mēnesī vai biežāk (pēc vajadzības)

Pateicības

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

Pēc vajadzības

Apsveikumi

Skolēna dienasgrāmata

Vecāku paraksts

Pēc vajadzības

 

Individuālās sadarbības formas – ieraksti elektroniskajā žurnālā un / vai skolas veidlapās (pēc klases audzinātāja izvēles - 2 veidu)

Sadarbības forma

Atspoguļojums / uzskaite

Atgriezeniskā saikne / apliecinājums

Laiks /

Biežums

Individuālās tikšanās skolā

Veidlapa

Datums,

vecāku paraksts

Pēc vajadzības

Individuālās tikšanās ārpus skolas

Veidlapa

Datums, vieta

Pēc vajadzības

Telefonsarunas

Veidlapa

Fiksēts datums, laiks, tel.nr.

Pēc vajadzības

Īsziņas

Veidlapa

Fiksēts datums, laiks, tel.nr.

Pēc vajadzības

Elektroniska vēstule Mykoob.lv

Veidlapa

Fiksēts nosūtīšanas datums un laiks

Pēc vajadzības

Elektroniska vēstule e-pastā

Veidlapa

Fiksēts nosūtīšanas datums un laiks,

e-pasta adrese

Pēc vajadzības

Saziņa sociālajos tīklos u.c. saziņas platformās (WhatsApp, Facebook.com, draugiem.lv, Skype, u.c.)

Veidlapa

Fiksēts saziņas datums, laiks, sociālais tīkls (vēstule, saruna, tērzētava – sarakste)

Pēc vajadzības

 

·       klases audzinātāja darba atskaite (mācību gada beigās) – sadaļa „sadarbība ar vecākiem”.

Paraugs: Sadarbība ar vecākiem (pielikumā pievienot vecāku sapulču protokolus)

Datums

Sadarbības veids

Tēma

Apmeklētība

(cik piedalījās)

 

 

 

 

 

 

5. Sadarbības ar skolēnu ģimenēm sistēma skolā. Saziņas un informēšanas kārtība

Skolas administrācija – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Skolas darbu reglamentējošie dokumenti, piemēram, skolas nolikums, IKN, dažādas kārtības u.tml.  (rakstiski – skolēnu dienasgrāmatās un skolas mājas lapā, mutiski – skolas un klases sapulcēs)

x

1.-12.kl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vecāku atļaujas par skolēnu fotografēšanu, filmēšanu un par šo materiālu un skolēnu personas datu publiskošanu un izmantošanu.

x

1.-12.kl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija par skolas vecāku sapulcēm,

par atvērto durvju dienām

 

x

1.-12.kl.

 

 

 

 

x

1.-12.kl.

 

 

x

pirms 1.kl.

X pirms 1.kl.

Informācija par negadījumiem skolā

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuāli ziņojumi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija mācību sociālajā vidē Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informatīvs buklets

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Informācija skolas mājas lapā u.c. sociālo tīklu skolas profilos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skolēna liecība

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Izglītības dokuments 9., 12.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Informācija par papildus mācību pasākumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Skolas atzinības raksti un pateicības

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

Aptauja skolēnu ģimenēm

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāku anketēšana mācību un audzināšanas darba ietvaros

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Klases audzinātājs – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Ikdienas vērtējumi, nedēļas kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrām.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Vērtējumi, kavējumi, informācija mācību sociālajā vidē Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Sekmju un kavējumu izraksti no Mykoob.lv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija par iespējām iesaistīties skolas interešu izglītības programmās

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuālās tikšanās un informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija pirms ārpusstundu pasākumiem skolā un ārpus tās (vecāku atļaujas)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klases vecāku sanāksmes

(pēc vajadzības klasē)⃰

x

1.-12.kl.

x

Z.sv.

x

1.-12.kl.

⃰⃰

x

pirms 1.kl.

x

pirms 1.kl.

Ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Mācību priekšmeta skolotājs un interešu izglītības pedagogs – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Ikdienas vērtējumi, kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās un Mykoob.lv)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuālās tikšanās un informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uzstāšanās klases vecāku sanāksmēs

(pēc uzaicinājuma)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ārpusstundu pasākumi skolā un ārpus tās

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa) – ģimene

Informācija / sadarbības veids

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Kavējumi un uzvedība (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās un Mykoob.lv)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Individuālās tikšanās, ieteikumi, informācija par skolēnu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informācija par negadījumiem skolā, skolēnu veselības stāvokli

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Atzinumi par nepieciešamiem atbalsta pasākumiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uzstāšanās klases vecāku sanāksmēs

(pēc uzaicinājuma)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Informācija skolas vecāku sapulcē

 

x