Tukuma 2. vidusskolā ir uzsākti un tiek realizēti projekti:

 • OECD valstu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma „Mācīšanās nākotnei”,
 • ESF „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitāte; 
 • ES un ESF „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • ERAF programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”3.1.3.1. aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 
 • ERAF programma „Izglītības iestāžu informatizācija”;
 • Starptautiskie skolu sadarbības eTwinning projekti; 
 • IAC starptautiskais projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Latvija, Igaunija, Lielbritānija);
 • IAC starptautiskais projekts “Dažādība kā izglītības un kopienu attīstības resurss” (Latvija, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina);
 • ES un VIAA “Erasmus+” programma “Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam” (34 valstis) – projekts “Padziļināta angļu valodas apguve un mijkultūru komunikatīvo kompetenču attīstība interešu izglītības nodarbībās Tukuma 2.vidusskolā”; 
 • Lauku atbalsta dienesta programma “Skolas auglis” un “Skolas piens”;
 • Putras programma 1.-4.kl. un “Putrings” 5.-8.klasēm;
 • ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs” (no 2017.gada janvāra skolā darbu uzsāks pedagogs-karjeras konsultants);
 • Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekts "Sporto visa klase" 3.klasēm (2016./2017.m.g.).