07 Jūn 2017
      

Tukuma 2. vidusskola uzņem audzēkņus 2017./2018. m.g.  1. - 12. klasē

Skola piedāvā apgūt 3  izglītības programmas:

  • ·VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA (KODS 31011011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

  • · VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA(KODS 31013011)

 Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

  • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
  • iegūt autovadītāja apliecību;
  • dibināt skolēnu mācību uzņēmumu, apgūt uzņēmējdarbības prasmes

Uzņemšana 10.klasē no 14.jūnija.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecību par pamata izglītību kopija,
  • sekmju izraksta kopija
  • izziņa par veselības stāvokli
  • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).
  • Jāuzrāda dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124838 (kanceleja)