30 Jan 2018
      

   2018.gada 17.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 3.-4.klašu skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, izzinot gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.
Nodarbības gaitā skolēni uzzināja, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt eksaktās zinības, kā arī elektronikas un mehānikas prasmes. Kopā ar skolēniem tika pārrunāts, ka modeļu veidošanā iesaistītas tādas profesijas kā arhitekts, inženieris, konstruktors, elektroniķis, mehatroniķis, celtnieks, krāsotājs, modelētājs, mākslinieks, uzsverot, ka pasaules tirgu iekarojušo produktu tapšanā vērojama inženierzinātņu un mākslas jomu sadarbība (dizains un tehnoloģijas). Tika noskaidrots, ko dara, kur un kā strādā šo profesiju pārstāvji, kur šīs profesijas var apgūt, kam pievērst uzmanību, ka, mācoties skolā jāpievērš uzmanība gan tādiem mācību priekšmetiem kā mājturība un mākslas, gan dabaszinātņu priekšmetiem – fizikai, ķīmijai, informātikai un matemātikai. 

   Skolēni, piedaloties praktiskajās darbnīcās, paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katrs skolēns darbnīcā izveidoja savu nākotnes pasaules, kurā viņš gribētu dzīvot un strādāt, gabaliņu. Skolēni veidoja gan fermu un lauku mājas, kempinga mājas un savrupmājas, vēloties kļūt par lauku saimnieku, viesu mājas saimnieku, gan pilsētas, vēloties kļūt par tās mēru, gan Mēness virsmu, vēloties kļūt par kosmonautu, gan jūru, ezerus un upes, kur sauļoties, peldēties un atpūsties, gan nacionālo baseinu, kurā būs īpašnieks, kurš baseina pakalpojumus piedāvās pa velti, gan futbola, florbola un basketbola laukumi, kuros būs treneri un profesionāli sportisti. Par skolēnu ieinteresētību liecināja aktīva darbošanās, gan klusējot un domājot, gan jautājot un precizējot, bet noslēgumā priecājoties par paveikto. 
Nodarbības noslēgumā tika pievērsta skolēnu uzmanība tam, ka sākotnēji visiem materiāli bija vienādi, bet rezultāts ir atšķirīgs, un ka arī katram no viņiem nākotne būs citāda. Jautājot bērniem, no kā tā ir atkarīga, atbildes skanēja: no domām, no darba, no vaļasprieka, no iztēles, no rakstura īpašībām, no mums pašiem. Un ko varat darīt jau šodien, lai savu nākotnes mērķi sasniegtu? Treniņi, skola, strādāt, izmēģināt, vērot.
  Paldies Mazās Brīnumzemes nodarbību vadītājiem Kristīnai un Edmundam Sprūdžiem par skolēnu rosināšanu domāt, kā skolā apgūstamie eksaktie un mākslu mācību priekšmeti saistāmi ar dažādām zinātnēm ikdienā! Kā viņi paši atzīst: “Ar modeļu izveidi , programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt elektronikas un mehānikas prasmes.” Skolēni tika rosināti domāt par iespējamo karjeras izvēli nākotnē inženierzinātņu un mākslas nozarēs un profesijās, jo “radošums un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem”.

Skolēni pirmajā nodarbībā teorētiski iepazinās ar modeļu veidošanas vēsturi un veidiem, īpaši izzinot, kādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti dažādu modeļu veidošanā.

Skolēni aizrautīgi darbojās praktiskajā nodarbībā, veidojot savu nākotnes profesijas darba vietu vai vietu, kurā gribētu dzīvot nākotnē.

Nodarbības noslēgumā visi aplūkoja kopīgi paveikto – tik dažādus izveidotos modeļus! Sākumā visiem bija vienādi materiāli un iespējas, bet katram izdevās izveidot ko citu – tātad esam ļoti dažādi, arī dzīvē! Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, ko dzīvē sasniegsim.