Apstiprināti ar Tukuma 2.vidusskolas

01.09.2016. rīkojumu Nr. 1-9/31.1

“Par noteikumu apstiprināšanu”

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Tukumā

01.09.2016.                                                                                                                 Nr. 2

Ar grozījumiem,

kas izdarīti ar Tukuma 2.vidusskolas

10.11.2017. rīkojumu Nr.1-9/40 “Par grozījumiem”

 

Tukuma 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338

“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un

to organizētajos pasākumos” 6.punktu,

Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr. 610

 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības,

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”59.punktu

un Tukuma 2. vidusskolas Nolikuma 40.5. punktu

I.                   Vispārīgie jautājumi

1.      Tukuma 2.vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

1.1             skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos;

1.2.           evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā;

1.3.           alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē skolā un tās teritorijā;

1.4.           skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

1.5.           skolas direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;

1.6.           atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

1.7.           citus jautājumus, kas saistīti ar izglītības procesa organizāciju un skolēnu rīcību, uzvedību un drošības nodrošināšanu skolā.

2.      Skola atrodas divās ēkās – Raudas ielā 16 un Spartaka ielā 2a.

3.      Saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un elektroniskais žurnāls.

II.                Skolas darba režīms

4.      Skolā ir noteikta 5 dienu darba nedēļa (no pirmdienas līdz piektdienai).

5.      Skolas centrālās ieejas Raudas ielā 16 un Spartaka ielā 2a dežūrējošās apkopējas atslēdz plkst. 7.00.

6.      Mācību stundu un nodarbību ilgums skolā ir 40 minūtes.

7.      Stundu un nodarbību laiki ir:

Raudas ielā 16

Spartaka ielā 2a

1. 8.00 – 8.40

2. 8.50 – 9.30

3. 9.40 – 10.20

4. 10.40 – 11.20

5. 11.50- 12.30

6. 12.40 –13.20

7. 13.30 – 14.10

8. 14.20 – 15.00

9. 15.10 – 15.50

1. 8.00 – 8.40

2. 8.50 – 9.30

3. 9.40 – 10.20

4. 10.30 – 11.10

5. 11.20 - 12.00

6. 12.25 – 13.05

7. 13.15 – 13.55

8. 14.05 – 14.45

8.      Skolas ēkā Raudas ielā 16 mācību stundas vai nodarbības iezvana un izzvana automātiska skolas zvana sistēma, skolas ēkā Spartaka ielā 2a mācību stundas vai nodarbības iezvana un izzvana ēkas dežurants. Stundu iezvanīšana notiek ar diviem zvaniem, no kuriem pirmais atskan divas minūtes pirms kārtējās stundas vai nodarbības sākuma, bet otrs – plānotajā laikā.

9.      Mācību telpu atslēgas atrodas pie ēkas dežuranta, tās saņem un atdod pedagogi. Ēkas dežurants reģistrē žurnālā atslēgu izsniegšanu un saņemšanu.

10.  Pedagogi atslēdz klašu telpas un kabinetus 2 minūtes pirms stundas un sakārto klasi darbam.

11.  Skolēni ierodas skolā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms stundas sākuma, bet ne agrāk kā 15 minūtes pirms stundas sākuma (ja tas nav saistīts ar transporta līdzekļu kustības grafiku). Skolēni, kuriem stundas sākas vēlāk, uzturas vestibilā pie ieejas skolā vai lasītavā.

12.  Mācību stundas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, skolēnu individuālās konsultācijas skolā notiek pēc skolas direktora rīkojumā apstiprināta saraksta.

13.  Par izmaiņām stundu vai nodarbību sarakstā skolēnus savlaicīgi informē klases audzinātājs, mācību priekšmeta vai interešu izglītības skolotājs.

14.  Starpbrīžos skolēni atrodas skolas telpās vai skolas teritorijā.

15.  Skolēnu ēdināšana notiek skolas ēdnīcā no plkst. 11.00. Skolēni par kompleksajām pusdienām samaksā iepriekš vai iegādājas ēdienu pēc savas izvēles. Naudu par pusdienām skolēni iemaksā skolas ēdnīcas kasē, par to saņemot kases čeku. 1. -4. klašu skolēni dodas uz pusdienām klases audzinātāja vai atbildīgā pedagoga vadībā.

16.  Ārpusstundu pasākumu norise tiek apstiprināta ar direktora rīkojumu pēc atbildīgā pedagoga iesnieguma.

17.  Ārpusstundu pasākumi skolā notiek ne ilgāk kā līdz:

plkst. 20.00 – 1. – 4.klašu skolēniem,

plkst. 21.00 – 5. – 8.klašu skolēniem,

plkst. 22.00 – 9. – 12.klašu skolēniem.

18.  Skolas administrācijas, skolotāju un skolēnu dežūras tiek organizētas pēc skolas direktora rīkojumā apstiprināta saraksta.

19.  Ēkas dežurants skolas ēkas Raudas ielā 16 centrālo ieeju slēdz plkst. 18.00, ēkas Spartaka ielā 2a ieeju – 17.00. Ieeju skolas ēkas Raudas ielā 16 sporta zālē un vārtus ēkas dežurants aizslēdz pēc ārpusstundu pasākumiem un nodarbībām.

III.             Skolēnu uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos

20.  Skolas ēkā Raudas ielā 16 skolēni virsdrēbes novieto garderobē, ēkā Spartaka ielā 2a - savos skapīšos. Skola neuzņemas atbildību par virsdrēbēs atstātajām mantām (mobilajiem telefoniem, naudu u.c.) un sporta tērpiem.

21.  Skolā jāierodas tīrā, kārtīgā, pieklājīgā apģērbā, klašu telpās un gaiteņos aizliegts uzturēties ar virsdrēbēm un galvassegām (cepurēm, kapucēm). Skolēnu apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, alkoholu, narkotikas un smēķēšanu. Uz skolēna apģērba esošās apdrukas nedrīkst aizskart cilvēka cieņu. Skolēniem pastāvīgi jāievēro personīgā higiēna.

22.  Valsts un skolas noteiktajos svētku pasākumos jāierodas svētku tērpā.

23.  Sporta stundās un nodarbībās jāierodas sporta tērpā un apavos, kuri paredzēti tikai sportam. Sporta apģērbs glabājas pie skolēna.

24.  Skolēniem jāievēro skolas darba režīms – obligāti jāapmeklē visas direktora rīkojumā apstiprinātajā sarakstā paredzētās mācību stundas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības. Pēc direktora rīkojuma, pedagoga ieteikuma vai pēc vajadzības jāapmeklē individuālās konsultācijas, pagarinātās dienas grupu vai logopēda nodarbības.

25.  Uz mācību stundu vai nodarbību skolēniem jāierodas līdz otrajam zvanam. Stundas nokavēšanas gadījumā pēc skolotāja pieprasījuma skolēnam jāpaskaidro kavējuma iemesls. Iziet no stundas vai atstāt savu darba vietu drīkst ar skolotāja atļauju, paziņojot iemeslu.

26.  Mācību stundu laikā un nodarbībās skolēni seko līdzi mācību stundas norisei, izpilda un ievēro pedagoga prasības, instrukcijas un darba drošības noteikumus, ar savu uzvedību netraucējot pedagogu un klasesbiedru darbu.

27.  Mācību stundu un nodarbību laikā datorus, planšetdatorus, mobilos tālruņus u.c. elektroniskos saziņas līdzekļus skolēni drīkst lietot tikai ar skolotāja atļauju, pārējā laikā tie atrodas somā ar izslēgtiem skaņas signāliem.

28.  Skolēniem regulāri un kārtīgi jāveic ieraksti dienasgrāmatā, kuru uzrāda pedagogam pēc pieprasījuma.

29.  5.-12.klašu skolēni regulāri seko ierakstiem elektroniskajā žurnālā, izmantojot savu Mykoob.lv profilu.

30.  Uz skolu drīkst ņemt līdzi tikai tādas lietas, kas nepieciešamas mācību procesā, skolēns pats ir atbildīgs par to saudzēšanu un saglabāšanu.

31.  Skolas bibliotēkā un lasītavā izsniegtā lasāmviela un mācību līdzekļi jāatdod noteiktā laikā un jārūpējas par to saudzīgu lietošanu, nozaudēšanas gadījumā samaksājot to vērtību vai atlīdzinot ar līdzvērtīgu grāmatu, ko izvērtē skolas bibliotekārs.

32.  Skolēniem pa skolas telpām un teritoriju jāpārvietojas tā, lai neapdraudētu savu un citu veselību un dzīvību, īpaši uzmanoties uz kāpnēm, pie durvju vērtnēm un logiem, stiklotām mēbelēm, uz mitras grīdas, vājā apgaismojumā.

33.  Skolas telpās un teritorijā skolēniem jālieto pieklājīgi vārdi un izteicieni, laipni un ar cieņu jāizturas pret skolas biedriem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem vai citām personām.

34.  Skolēniem skolā jāuzvedas pēc iespējas klusi, aizliegts lietot skaņas iekārtas skaļas mūzikas vai citu trokšņu atskaņošanai.

35.  Atkritumi jāizmet tiem paredzētajās vietās (atkritumu traukos). Aizliegts piesārņot skolas telpas un teritoriju.

36.  Saudzīgi jāizturas pret skolas telpās un teritorijā esošajām materiālajām vērtībām, inventāru, mēbelēm, apstādījumiem un telpaugiem.

37.  Pārvietojoties kājām vai braucot ar kādu transportlīdzekli (velosipēdu, mopēdu, motorolleru, motociklu vai automašīnu) pa skolas teritoriju, skolēniem jāievēro maksimāla piesardzība, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un drošību. Skolēni novieto savas automašīnas stāvlaukumā pie skolas, pārējos transporta līdzekļus tiem norādītajā vietā.

38.  Skolas telpās un skolas teritorijā plakātus, attēlus vai fotogrāfijas atļauts izvietot ar skolas administrācijas atļauju.

39.  Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts spēlēt azartspēles, kā arī cilvēka cieņu aizskarošas, veselību un drošību apdraudošas spēles un rotaļas.

40.  Skolēniem vai citām personām mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos atļauts filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros, tikai ar direktora atļauju.

41.  Skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos nosaka “Tukuma 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”, “Par drošību Tukuma 2.vidusskolas organizētajos pasākumos”, “Par Tukuma 2.vidusskolas skolēnu ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtību”, “Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās”, “Par drošību Tukuma 2.vidusskolas mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību”.

IV.             Skolēnu kavējumu uzskaite un mācību sasniegumu vērtēšana

42.  Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi  “Kārtība, kādā tiek reģistrēti Tukuma 2.vidusskolas skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem”, to apstiprina skolas direktors. Pēc iepazīšanās ar šo kārtību skolēnu vecāki parakstās skolēna dienasgrāmatā.

43.  Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Tukuma 2.vidusskolā”, to apstiprina skolas direktors. Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība Tukuma 2.vidusskolā”, to apstiprina skolas direktors. Katrs skolēns iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” un parakstu attiecīgajā klases skolēnu instruktāžu žurnāla ailē.

V.                Skolēnu pienākumi un tiesības

44.  Skolēnu pienākumi ir šādi:

44.1.apgūt pamatizglītības programmu;

44.2.ievērot skolas nolikumu un iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumus, un ar savu rīcību nediskreditēt skolu;

44.3.ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;

44.4.ievērot pedagogu, skolēnu un citu personu tiesības un intereses;

44.5.nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

44.6.neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;

44.7.būt pieklājīgam skolā un ārpus tās;

44.8.atrasties skolā iekšējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, atbilstošā apģērbā;

44.9.piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

45.      Skolēnam ir tiesības:

45.1.uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;

45.2.mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu;

45.3.iekšējos normatīvajos aktos, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumos, paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot skolas telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus;

45.4.saņemt pirmo palīdzību skolā un tās organizētajos pasākumos;

45.5.piedalīties mācību procesa pilnveidē un skolas padomē;

45.6.uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.

VI.             Drošības un veselības aizsardzība

46.      Mācību priekšmetu kabinetos, sporta zālēs, aktu zālē, konferenču zālē, ēdamzālē, bibliotēkā, skolas un klašu organizētajos pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās un pārgājienos jāievēro Tukuma 2.vidusskolas iekšējie noteikumi:

46.1.ar “Tukuma 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem” iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī;

46.2.ar skolas evakuācijas plānu iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī;

46.3.ar “Ugunsdrošības noteikumiem skolēniem” iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī;

46.4.ar “Elektrodrošības noteikumiem skolēniem” iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī;

46.5.ar noteikumiem “Par pirmās palīdzības sniegšanu” iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī;

46.6.ar noteikumiem “Par drošību Tukuma 2.vidusskolas mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību” (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, informātikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetos), iepazīstina mācību priekšmetu skolotāji vai interešu izglītības pedagogs ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību;

46.7.ar noteikumiem “Par Tukuma 2.vidusskolas skolēnu ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtību” iepazīstina klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs vai interešu izglītības pedagogs pirms katras ekskursijas vai pārgājiena;

46.8.ar noteikumiem ”Par drošību Tukuma 2.vidusskolas organizētajos pasākumos” iepazīstina klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs vai interešu izglītības pedagogs pirms katra pasākuma;

46.9.ar noteikumiem “Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās” iepazīstina sporta skolotājs vai interešu izglītības pedagogs ne retāk kā divas reizes gadā un pirms katrām sporta sacensībām.

47.      Skolēnu iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem reģistrē klases instruktāžu žurnālā un interešu izglītības žurnālā, kurā skolēns atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par skolēna uzņemšanu skolā izdošanas dienas.

48.      Skolas evakuācijas plāni atrodas:

48.1.skolas ēkā Spartaka ielā 2a – gaiteņos;

48.2.skolas ēkā Raudas ielā 16 – gaiteņos, pie garderobes, pie ēdnīcas, pie sporta zāles, konferenču zālē, pie zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta.

49.      Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota:

49.1.skolas ēkā Spartaka ielā 2a – gaiteņos, kabinetos, skolotāju istabā;

49.2.skolas ēkā Raudas ielā 16 – 1. stāva vestibilā, gaiteņos, kancelejā, skolotāju istabā, direktora vietnieku kabinetos, medicīnas kabinetā, konferenču zālē.

50.      Skolā notiek videonovērošana, lai nodrošinātu skolēnu un skolas darbinieku drošību, novērstu ļaunprātīgu rīcību un noziedzīgus nodarījumus. Videonovērošana notiek:

50.1.skolas ēkā Spartaka ielā 2a – ārējā videonovērošana;

50.2.skolas ēkā Raudas ielā 16 – vestibilos, gaiteņos, garderobē un ārējā videonovērošana.

51.      Vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, tiek informēti, ka skolēni var tikt fotografēti un filmēti skolas mācību un audzināšanas procesa laikā, kā arī ārpusstundu pasākumos skolā un ārpus tās, lai fotogrāfijas un filmas izmantotu skolas mājas lapā, gadagrāmatā, skolas avīzē, kā arī publiskotu skolas telpās saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu (2.pielikums).

52.      Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Tukuma 2.vidusskolā uzturas skolēnu vecāki un citas personas”. Par nepiederošu personu atrašanos skolas telpās vai tās teritorijā ēkas dežurantam vai ikvienam skolas darbiniekam un skolēnam gadījumos, ja nepiederošā persona izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē skolas darbu vai uzmācas skolēniem vai darbiniekiem, nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim vai policijai.

53.      Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties skolā alkohola, narkotisku, toksisku vai psihotropu vielu reibumā. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.

54.      Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties vai realizēt cigaretes (tai skaitā elektroniskās cigaretes). Nepilngadīgām personām skolas telpā un tās teritorijā aizliegts glabāt cigaretes (tai skaitā elektroniskās cigaretes).

55.      Skolas telpās un tās teritorijā smēķēt aizliegts. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim, sociālajam pedagogam vai skolas direktoram.

56.      Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Noteikumi par rīcības plānu, ja Tukuma 2.vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”. Par šo noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim vai policijai.

57.      Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma skolas telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt šaujamieročus, aukstos ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku). Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.

58.      Skolas telpās nedrīkst atrasties mājdzīvnieki, putni vai citi dzīvnieki, ja tie ir pamanīti, par to nekavējoties jāziņo jebkuram skolas darbiniekam.

59.      Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts huligāniski, emocionāli vai fiziski vardarbīgi uzvesties. Par šo noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo  skolas administrācijas pārstāvim vai policijai.

60.      Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai, ja to atrod skolas telpās vai teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim vai policijai.

61.      Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai mutisks skolas direktora vai dežurējošā skolas administrācijas pārstāvja paziņojums par evakuāciju), tiek veikta skolēnu evakuācija. Ārkārtas situācijas gadījumā skolēniem ir obligāti jāizpilda pedagoga norādījumi vai jārīkojas atbilstoši skolas evakuācijas plānam.

62.      Ja skolēnam, atrodoties skolā, ir radusies trauma vai pēkšņi veselības traucējumi, skolēnam nekavējoties jāvēršas pie kāda no pedagogiem vai skolas medmāsas. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, skolas sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai skolas administrācijas.

63.      Skolā un tās teritorijā skolēni nedrīkst iesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.

64.      Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos, skolēni nedrīkst piekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties jāsauc palīgā pieaugušos: skolas pedagogus vai  jebkuru skolas darbinieku, nekavējoties lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem.

65.      Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kā Tukuma 2.vidusskolā tiek risināti konflikti, direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība” (1.pielikums) un “Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšas kārtība” (3.pielikums).

Grozījumi, kas izdarīti ar Tukuma 2.vidusskolas 10.11.2017. rīkojumu Nr.1-9/40   “Par grozījumiem”.

VII.          Kopēšanas kārtība

66.      Mācību procesam nepieciešamo materiālu kopēšanu pēc skolēnu lūguma bez maksas veic skolas darbinieks kopēšanas telpā.

67.      Tādu materiālu, kuri nav saistīti ar mācību procesu, kopēšana tiek veikta kopēšanas telpā par maksu, kuras apmēru ir noteikusi Tukuma novada dome.

VIII.       Skolēnu nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

68.      Katrs skolēns ir atbildīgs par skolā saņemto mācību līdzekļu saglabāšanu, par kārtību savā darba vietā, kā arī par savas darbības vai bezdarbības rezultātā skolai nodarītajiem zaudējumiem.

69.      Par skolai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vainīgo skolēnu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, ir jāsamaksā pilnā apmērā vai kvalitatīvi jānovērš nodarījums. Ja materiālo zaudējumu nodarīšanā vainojami vairāki skolēni, tad viņiem jāatlīdzina zaudējumi solidāri (līdzīgās daļās). Ja skolai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti naudā, attiecīgā naudas summa iemaksājama skolas kasē, par ko tiek izsniegta stingrās uzskaites kvīts, kurā jānorāda naudas iemaksas mērķis – skolai nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība. Iemaksātā nauda tiek ieskaitīta skolas maksas pakalpojumu budžetā un izlietota bojātās mantas atjaunošanai vai iegādei.

70.      Gadījumos, kad skolēni noteiktajā laikā nav atlīdzinājuši skolai nodarītos zaudējumus vai nav nokārtojuši saistības ar skolas bibliotēku (nav nodevuši saņemtās grāmatas un citus iespieddarbus, kompaktdiskus u.tml.), skolas administrācija var vērsties valsts tiesību aizsardzības iestādēs ar lūgumu piespiedu kārtā prasīt parādnieka saistību izpildi.

IX.             Apbalvojumi skolēniem

71.      Par augstiem sasniegumiem mācību darbā un interešu izglītībā, par aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas aktivitātēs skolēni var tikt apbalvoti ar:

71.1.atzinības izteikumu, paziņojot par to skolēna vecākiem ar ierakstu dienasgrāmatā vai elektroniskajā žurnālā, par ko lēmumu pieņem klases audzinātājs, mācību priekšmetu vai interešu izglītības skolotājs;

71.2.skolas atzinības rakstu, par ko lēmumu pieņem skolas administrācija un skolas direktors izdod attiecīgu rīkojumu;

71.3.balvām (grāmatām, saldumiem, kancelejas piederumiem u. c.), par ko lēmumu pieņem skolas administrācija un skolas direktors izdod attiecīgu rīkojumu.

71.4.bezmaksas ekskursijām vai kultūras pasākumu apmeklējumiem, par ko lēmumu pieņem pedagoģiskā padome un skolas direktors izdodot attiecīgu rīkojumu.

X.                Pielietojamie sodi par skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību pārkāpumiem

72.      Par skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību pārkāpumiem lieto šādus sodus:

72.1.ikviena skolas darbinieka izteikts aizrādījums skolēnam;

72.2.pedagoga aizrādījums ar paziņošanu nepilngadīga skolēna vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj;

72.3.vecāku uzaicinājums uz skolu, par ko lēmumu pieņem klases audzinātājs, mācību priekšmetu vai interešu izglītības skolotājs, skolas atbalsta personāls vai skolas administrācija;

72.4.iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dokumentu nodošana kompetentām institūcijām ar rakstisku paziņošanu nepilngadīga skolēna vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, par ko lēmumu pieņem skolas direktors;

72.5.rakstisks brīdinājums 10.-12.klašu skolēniem par iespējamu atskaitīšanu no skolēnu skaita, par ko lēmumu pieņem skolas administrācija vai pedagoģiskā padome, skolas direktors izdod attiecīgu rīkojumu.

72.6.10.-12.klašu skolēnu izslēgšana (atskaitīšana) no skolas, par ko lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors izdod attiecīgu rīkojumu.

 

XI.             Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dokumentēšana

73.      Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek dokumentēti:

73.1.skolēna rakstisks paskaidrojums;

73.2.pedagoga vai citu skolas darbinieku iesniegums;

73.3.rakstisks paziņojums ar paziņošanu nepilngadīga skolēna vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj;

73.4.rakstisks brīdinājums 10.-12.klašu skolēniem;

73.5.direktora rīkojums par 10.-12.klašu skolēnu izslēgšana (atskaitīšana) no skolas

73.6.iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dokumenti (direktora vēstule, skolēna raksturojums un citi dokumenti pēc pieprasījuma), kuri tiek nodoti kompetentām institūcijām (pašvaldības sociālajam dienestam, bāriņtiesai, valsts policijai, pašvaldības policijai u.c.).

74.      Ja skolēns atsakās rakstīt paskaidrojumu, par pārkāpumu tiek sastādīts akts, kuru paraksta trīs pilngadīgas personas (tie var būt skolēni, pedagogi, skolas darbinieki vai citas personas), tai skaitā pārkāpuma aculiecinieki. Aktā ieraksta to, ka skolēns atteicies rakstīt paskaidrojumu. Aktu raksta arī gadījumos, kad skolai ir nodarīti materiālie zaudējumi, lai konstatētu materiālā kaitējuma apmēru un tā novēršanas izmaksas.

75.      Par šo noteikumu 53., 54., 56., 57. un 59.punktu pārkāpumu tiek rakstīts ziņojums skolas direktoram, kurš to kopā ar savu iesniegumu, pievienojot pārkāpēja paskaidrojumu vai pārkāpuma aktu, ja tādi dokumenti ir, nosūta Valsts policijai un nepilngadīgo skolēnu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj.

76.      Skolēnu paskaidrojumi par pārkāpumiem glabājami skolēnu personas lietās pie sociālā pedagoga, pārējie dokumenti glabājas skolas kancelejā.

XII.          Iepazīstināšanas kārtība ar šo noteikumu prasībām

77.      Ar šo noteikumu prasībām savu audzināmo klašu skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji katru gadu septembrī. Skolēnu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām klases audzinātājs reģistrē klases skolēnu instruktāžu žurnālā. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par skolēna uzņemšanu skolā izdošanas dienas. Katrs skolēns iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” un parakstu attiecīgajā klases skolēnu instruktāžu žurnāla ailē.

78.      Klašu audzinātāji katru mācību gadu nodrošina skolēnu vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem. Iepazīšanos ar šiem noteikumiem vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, apliecina ar parakstu skolēnu dienasgrāmatās.

79.      Šo noteikumu 77. un 78.punkta izpildi kontrolē skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā. Instruktāžu ierakstus klases skolēnu instruktāžu žurnālā kontrolē direktora vietnieki mācību darbā.

80.      Šo noteikumu teksts pastāvīgi pieejams skolas mājas lapā www.t2v.lv, pie skolas administrācijas un mācību kabinetos.

XIII.       Noslēguma jautājumi

81.      Šie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

82.      Uzskatīt par spēku zaudējušiem skolas direktora 2014.gada 1.septembrī apstiprinātos „Tukuma 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus”.

83.      Šos noteikumus, grozījumus vai papildinājumus tajos apstiprina skolas direktors pēc skolēnu, viņu vecāku, skolas darbinieku vai pašvaldības priekšlikuma.