1.       Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

2.       Skolas finansējuma avoti ir:

2.1.          valsts budžets;

2.2.          pašvaldības budžets;

2.3.          papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

-       no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

-       sniedzot maksas pakalpojumus (telpu īre u.c.);

-       veicot saimniecisko darbību.

3.       Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka pašvaldība.

4.       Skolas pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem, darba algas fonda ekonomijas rezultātā radušies līdzekļi tiek izmantoti pedagoģisko darbinieku materiālajai stimulēšanai saskaņā ar skolas apstiprināto naudas balvu un prēmiju piešķiršanas kārtību.

5.       Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, tā nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, saimnieciskā personāla darba samaksu, nosaka kārtību, kādā skola finansējama no pašvaldības budžeta.

6.       Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, pedagogu, saimnieciskā personāla un skolēnu materiālajai stimulēšanai.

7.        Skola savu finansiālo darbību organizē, atverot norēķinu kontus bankās budžeta līdzekļiem, ziedojumiem un dāvinājumiem un Eiropas Savienības projektu līdzekļiem.

8.       Skolas līdzekļi atrodas tās rīcībā un nevar tikt atsavināti. Tiesības ar tiem rīkoties ir skolas direktoram. Algu fonda ekonomijas rezultātā radušies līdzekļi var tikt izmantoti skolas darbinieku materiālajai stimulēšanai.

 

9.       Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai vecāku ziedojumi būtu brīvprātīgi. Par ziedojumu izmantošanu skolas direktors atskaitās skolas padomei.

10.   Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības dokumentu uzskaites prasībām. Materiālās vērtības iegrāmatojamas atbilstoši grāmatvedības dokumentu uzskaites prasībām.

11.   Skolas finanšu, materiālo un nemateriālo līdzekļu un saimniecisko darījumu uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta skolas grāmatvedībā. Visas finanšu un grāmatvedības operācijas ar banku veic skolas direktors ar pirmā paraksta tiesībām un skolas grāmatvedis ar otrā paraksta tiesībām. Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju un datu saglabāšanu ir atbildīgs skolas direktors.

12.   Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu ,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 91 un 92daļu, 2007.gada 6.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestāde ievieto informāciju internetā11.16.apakšpunktu visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā (skatīt šeit), norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.