TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS

ĒNU DIENAS

NORISES KĀRTĪBA

Mērķis: veicināt skolēnos karjeras izvēles un sadarbības prasmes jau no pirmajiem skolas gadiem, piedaloties Ēnu dienas pasākumos.

Uzdevumi:

 1. radīt skolēnos interesi un priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un darba saturu;
 2. paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem dažādu darbības jomu pārstāvjiem;
 3. demonstrēt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;
 4. iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;
 5. veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, starp dažādu paaudžu pārstāvjiem sekmīgai bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Mērķauditorija: Tukuma 2.vidusskolas 1. – 12.klašu skolēni.

Laiks: 2018.gada 14.februāris

Norise:

1.posms – sagatavošanās posms (skolā) 2018.gada 16.janvāris – 13.februāris

 • Skolēnu iepazīstināšana ar  Ēnu dienas norises un vērtēšanas nosacījumiem (skatīt 2.pielikumā).
 • Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm (elektroniski www.enudiena.lv līdz 4.februārim), līdz 8.februārim informējot par to klases audzinātāju (ēnojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats/profesija/nodarbošanās veids, kontaktinformācija) (skatīt veidlapu 3.pielikumā).
 • Vecāku / aizbildņu informēšana par šī pasākuma norisi, vecāku / aizbildņu piekrišanas apliecinājums līdz 9.februārim (skatīt 1.pielikumā).
 • Skolēnu instruēšana par drošības un kārtības noteikumiem  Ēnu dienas laikā (skatīt 4.pielikumā).
 • Klases audzinātājs līdz 12.februārim iesniedz direktorei stundu attaisnošanai skolēnu, kuri ir pieteikušies un saņēmuši apstiprinājumu, lai piedalītos Ēnu dienā, sarakstu.
 • Skolēni 13.februārī kancelejā / direktora vietnieku kabinetā saņem skolas pateicību ēnas devējam un apliecinājuma zīmi.

2.posms – Ēnu diena (izvēlētajā darba vietā) 2018.gada 14.februāris

 • Skolēni norādītajā laikā ierodas noteiktajā darba vietā un pavada tajā 2 – 6 stundas (atkarībā no skolēnu vecuma) (skatīt 4.pielikumā).
 • Skolēni Ēnu dienas laikā veic uzdevumus (vērošana, intervija u.tml.), lai izpildītu šīs aktivitātes norisei paredzētās prasības un veiktu tās novērtējumu (skatīt http://enudiena.lv/enotajiem).
 • Skolēni dienas beigās iedod skolas izsniegto pateicību Ēnas devējam un lūdz aizpildīt apliecinājuma zīmi (http://enudiena.lv/enotajiem), kura nākamajā dienā uzrādāma skolā.

3.posms – izvērtēšanas posms (skolā) 2018.gada 15. – 23.februāris

 • Klases audzinātājs no skolēniem saņem apliecinājuma lapas.
 • Sociālo zinību, ekonomikas, klases stunda vai cita mācību priekšmeta stunda līdz 23.februārim tiek veltīta Ēnu dienas norises analīzei (prezentācijai), kuru organizē sociālo zinību, ekonomikas vai citu mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar klases audzinātājiem, pieaicinot skolas administrācijas pārstāvi.
 • Katra klase raksta paveiktā darba atskaiti un klases audzinātājs iesniedz to skolas administrācijai (skatīt 5.pielikumu).
 • Ēnu dienas lietderības izvērtējums skolā, iepazīstinot ar to skolēnus, viņu vecākus, pedagogus un Ēnu devējus.

Vērtēšana: skolēnu veiktos uzdevumus pēc iesniegšanas un pēc Ēnu dienas analīzes klasē vērtē sociālo zinību, ekonomikas vai citu mācību priekšmetu skolotāji pēc izstrādātajiem kritērijiem.

Papildinformācija:

Ēnu dienas informatīvā lapa: www.enudiena.lv

 

Kontaktinformācija: direktores vietniece audzināšanas darbā Evita Korna-Opincāne

Tālr.: 63124198

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Pielikumi

1.pielikums

Informācija vecākiem/ aizbildņiem par Ēnu dienas norisi

 

Ziņojums _____________________________________________vecākiem par Ēnu dienu

 

         Informēju, ka 2018.gada 14.februārī jūsu bērnam ir iespēja piedalīties Ēnu dienā. Tas ir informatīvi izglītojošs mācību un audzināšanas pasākums, kura vērtēšana notiks sociālo zinību, ekonomikas vai citu mācību priekšmetu stundu, vai klases stundu ietvaros.

 • Mērķis – veicināt skolēnos karjeras izvēles prasmes jau no pirmajiem skolas gadiem, piedaloties Ēnu dienas pasākumos.
 • Norises vieta: skolēna izvēlētā darba vieta  (1. – 4.klašu skolēniem ieteicama vecāku vai radinieku darba vieta, pārējiem, reģistrējoties portālā www.enudiena.lv), par kuru jāinformē klases audzinātāja līdz 8.februārim.
 • Ilgums: 2 stundas (1. – 4.klašu skolēniem), 4 stundas (5. – 8.klašu skolēniem), 6 stundas (9. – 12.klašu skolēniem) (par darba sākuma laiku vienojas ar Ēnas devēju),
 • Pārvietošanās veids: uz izvēlēto darba vietu 1. – 4.klašu skolēnus nogādā vecāki, 5. – 12.klašu skolēni tur nokļūst paši vai nogādā vecāki.
 • Saziņas iespējas: skolēns – vecāki, skolēns – klases audzinātājs
 • Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas: 112 vai vecāku tālruņa numurs.

Pasākuma izmaksas: transporta pakalpojumi, pusdienas (sedz vecāki).

Papildus informācija par pasākumu pieejama www.t2v.lv/aktualitātes

Lūdzu aizpildīt un nogādāt vecāku ziņojumu klases audzinātājai līdz 9.februārim  par to, vai piekrītat vai nepiekrītat šim pasākumam, kā arī sniegt informāciju par to, kur jūsu bērns atradīsies Ēnu dienā.

 

            Datums: 05.02.2018.

            Klases audzinātāja:                                               

 

 

NOGRIEZT ŠEIT –

 

ŠO NOGĀDĀT SKOLĀ˜

 

 

Vecāku ziņojums skolai par Ēnu dienu

 

        Tukuma 2.vidusskolas ____. klases audzinātājas ziņojumu saņēmu, esmu informēts/a par Ēnu dienas mērķi, norises vietu un ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.

 

Apvelciet atbilstošo atbildi un ierakstiet informāciju, kur tas nepieciešams!

      

       PIEKRĪTU, ka mans bērns piedalās skolas Ēnu dienas pasākumā.

 

       Ēnu dienā mans bērns atradīsies: __________________________________________________________

                                                                        (izvēlētās darba vietas nosaukums)

      

__________________________________________________________________________________________

                                                                          (ēnojamās personas amats/profesija, vārds, uzvārds)

 

Saziņas iespējas ar Ēnas devēju: ______________________________________________________________

                                                                           (tālruņa numurs un / vai e-pasta adrese)

 

Vecāku vai aizbildņu kontakttālrunis Ēnu dienas laikā: ____________________________________________

        

        Vecāku vai aizbildņu vārds, uzvārds: ______________________________________________________

        

        Paraksts:

 

        Datums:

 

 

2.pielikums

Informācija skolēniem par Ēnu dienas norisi un vērtēšanas nosacījumiem

 1. Skolēni iepazīstas ar Ēnu dienas būtību un saturu (www.enudiena.lv) un norises kārtību (www.t2v.lv).
 2. Skolēni piesakās Ēnu dienas vakancēm:
 • 1. – 4.klašu skolēni iepazīstas ar kādu no vecāku vai radinieku profesijām, ierodoties pie viņa darba vietā;
 • 5. – 12.klašu skolēni piesakās: elektroniski www.enudiena.lv vai personīgi, sarunājot kā Ēnas devēju sev interesējošās profesijas / amata / nodarbošanās veida pārstāvi.
 1. Skolēni līdz 8.februārim informē klases audzinātāju par izvēlēto darba vietu (nosaukums, adrese), Ēnas devēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi, ieņemamo amatu / profesiju, nodarbošanās veidu.
 2. Ja skolēni nevēlas piedalīties Ēnu dienā vai to neatbalsta viņu vecāki, skolēni apmeklē mācību stundas vai citas nodarbības, kuras šajā dienā paredzētas attiecīgajai klasei.
 3. Sociālo zinību, ekonomikas vai klases stundās skolēni tiek iepazīstināti ar Ēnu dienas dokumentāciju:
 • darba lapa par veicamiem uzdevumiem (skolas izstrādātas darba lapas 1.-4.klašu skolēniem; JAL intervijas lapas un ēnu dienas pārskata lapas 5.-12.klašu skolēniem),
 • Ēnas devēja apliecinājums par piedalīšanos Ēnu dienā (16.februārī uzrādīt klases audzinātājai),
 • Ēnu dienas analīzes (prezentācijas un vērtēšanas) nosacījumi.
 1. Klases audzinātāja instruē skolēnus par Ēnu dienas norisi un vērtēšanas nosacījumiem.
 2. Pirms došanās
 • izpētīt informāciju par šo uzņēmumu un nozari,
 • sazināties ar Ēnu devēju (personīgi, telefoniski vai pa e-pastu) un saskaņot tikšanās vietu un laiku Ēnu dienā,
 • noskaidrot, kā ar savu ārējo izskatu un izturēšanos piemēroties sava Ēnu dienas uzņēmuma un Ēnas devēja darba specifikai.
 1. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar apmeklēt Ēnu dienu, viņš sazinās ar Ēnas devēju un atsaka savu ierašanos, savukārt klases audzinātājai iesniedz vecāku parakstītu kavējuma attaisnojuma ziņojumu.
 2. Ēnu dienā skolēni:
 • ierodas precīzi norunātajā laikā un vietā (iepriekš sazināties un vienoties personiski, telefoniski vai elektroniski);
 • norādīto laiku pavada kopā ar Ēnas devēju un pilda paredzētos uzdevumus, iepazīstas ar darba / profesijas  saturu, apstākļiem, specifiku, uzdod sev interesējošos jautājumus, intervē u.tml.;
 • vēro visu apkārt notiekošo un dienas beigās saka paldies Ēnu devējam
 1. Pēc Ēnu dienas skolēni:
 • iesniedz Ēnu devēja apliecinājumu klases audzinātājai,
 • dalās savā pieredzē un iespaidos ar pārējiem klases biedriem,
 • sagatavo un nodod prasīto informāciju sociālo zinību vai ekonomikas skolotājai vai klases audzinātājai,
 • piedalās Ēnu dienas analīzē sociālo zinību vai ekonomikas, vai klases, vai cita mācību priekšmeta stundā vai skolas pasākumā, saņemot par to vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā,
 • kopā ar klases audzinātāju raksta klases Ēnu dienas atskaiti, kuru kopā ar Ēnu dienas apliecinājuma kopiju iesniedz skolas administrācijai.
 1. Iesaistoties Ēnu dienas pasākumā, skolēni mācās patstāvīgi interesēties un atrast nepieciešamo informāciju, mācās sevi kulturāli pasniegt, kā arī mācās sadarboties ar skolotāju, ģimeni un ārpusskolas institūciju darbiniekiem.

3.pielikums

Informācija _____klases skolēniem un viņu Ēnu devējiem

Nr.

Skolēna vārds, uzvārds

Darba vieta

Ēnas devējs

Ēnošanas laiks no plkst. …

līdz plkst. …

Nosaukums

Adrese

Vārds, uzvārds

Profesija / amats / nodarbošanās

Telefona numurs /

e-pasta adrese

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums

Skolēnu instruktāža par drošības un kārtības noteikumiem  Ēnu dienas laikā

 

 1. Skolēni 2018.gada 14.februārī ierodas pie Ēnas devēja noteiktajā laikā un vietā, par  nokļūšanu izvēlētajā darba vietā un atpakaļ atbild skolēna vecāki.
 2. Ēnu dienas ilgums:
 • 1. – 4.klašu skolēniem – 2 stundas,
 • 5. – 8.klašu skolēniem – 4 stundas,
 • 9. – 12.klašu skolēniem – 6 stundas.
 1. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar apmeklēt Ēnu dienu, viņš sazinās ar Ēnas devēju un atsaka savu ierašanos, savukārt klases audzinātājai iesniedz vecāku parakstītu kavējuma attaisnojuma ziņojumu.
 2. Norādīto laiku skolēni pavada kopā ar Ēnas devēju un pilda paredzētos uzdevumus (pēc sociālo zinību vai ekonomikas skolotāju norādījumiem), iepazīstas ar darba / profesijas  saturu, apstākļiem, specifiku, uzdod sev interesējošos jautājumus, intervē u.tml.
 3. Ēnu dienas laikā skolēni vēro visu apkārt notiekošo, ievēro vispārējos uzvedības un drošības noteikumus, kā arī specifiskos darba vietas iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus.
 4. Dienas beigās skolēni pateicas Ēnu devējam par radīto iespēju vērot viņa darba ikdienu un lūdz uzrakstīt Ēnas devēja apliecinājumu, kuru 15.februārī uzrāda klases audzinātājai.
 5. Pēc Ēnu dienas skolēni:
 • dalās savā pieredzē un iespaidos ar pārējiem klases biedriem,
 • sagatavo un nodod prasīto informāciju sociālo zinību vai ekonomikas skolotājai vai klases audzinātājai,
 • piedalās Ēnu dienas analīzē sociālo zinību vai ekonomikas, vai cita mācību priekšmeta stundā, vai klases stundā, vai skolas konferencē, pēc prezentācijas saņemot par to vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā,
 • kopā ar klases audzinātāju raksta klases Ēnu dienas atskaiti.
 1. Iesaistoties Ēnu dienas pasākumā, skolēni mācās patstāvīgi interesēties un atrast nepieciešamo informāciju, mācās sevi kulturāli pasniegt, kā arī mācās sadarboties ar skolotāju, ģimeni un ārpusskolas institūciju darbiniekiem.

 

 

 

5.pielikums

Klases Ēnu dienas atskaites paraugs

 

Klase: _________      Ēnu dienas dalībnieku skaits: __________    Nepiedalījās (skaits): __________

Ēnotās profesijas / amati / nodarbošanās veidi:

Profesijas / amati / nodarbošanās veidi

Darba vietas (nosaukumi)

Skolēnu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēnu dienas plusi:

Ēnu dienas mīnusi:

1)

1)

2)

2)

3)

3)

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikumi nākamās Ēnu dienas organizēšanā:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Skolēnu atziņas pēc Ēnu dienas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Datums: ______________                                        Klases audzinātāja: