Tukuma 2. vidusskolā 2017./2018. m.g. ir uzsākti un tiek realizēti projekti:

Kompetenču pieeja mācību saturā 

Eiropas Sociālā fonda projekts.
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

 

Erasmus+

(Nr. 2017-1-LV01-KA101-035364)

Informācijas tehnoloģiju izmantojums diferecētas mācību pieejas nodrošināšanai Tukuma 2. vidusskolā.

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai (Nr. S-LG750-17-GR-080) 

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā. 

Nordplus Junior

Project: Motto- motivation together

Project number: NPJR- 2017/10145

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekts "Sporto visa klase" 4.klasēm

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

MOT

MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:drosmi dzīvot, drosmi rūpēties, drosmi pateikt “nē”.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, kas kopumā sekmētu vietējās sabiedrības veselības veicināšanu un slimību profilaksi Tukuma novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajām iedzīvotāju grupām.


Realizētie projekti Tukuma 2. vidusskolā

 

 • OECD valstu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma „Mācīšanās nākotnei”,
 • ESF „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitāte; 
 • ES un ESF „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • ERAF programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”3.1.3.1. aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 
 • ERAF programma „Izglītības iestāžu informatizācija”;
 • Starptautiskie skolu sadarbības eTwinning projekti; 
 • IAC starptautiskais projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Latvija, Igaunija, Lielbritānija);
 • IAC starptautiskais projekts “Dažādība kā izglītības un kopienu attīstības resurss” (Latvija, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina);
 • ES un VIAA “Erasmus+” programma “Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam” (34 valstis) – projekts “Padziļināta angļu valodas apguve un mijkultūru komunikatīvo kompetenču attīstība interešu izglītības nodarbībās Tukuma 2.vidusskolā”; 
 • Lauku atbalsta dienesta programma “Skolas auglis” un “Skolas piens”;
 • Putras programma 1.-4.kl. un “Putrings” 5.-8.klasēm;
 • ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs” (no 2017.gada janvāra skolā darbu uzsāks pedagogs-karjeras konsultants);
 • Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekts "Sporto visa klase" 3.klasēm (2016./2017.m.g.).