Iestājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • vecākiem izsniegtā pirmsskolas izglītības iestādes rakstiskā informācija par bērna pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība un vecāka vai likumiskā pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments.

Uzziņas 62602925 (lietvedība)

Vecāku iesniegums skolēna uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolas 1. klasē 

Vecāku piekrišanas apliecinājums par personas datu un informācijas izmantošanu