Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti :

  • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • ģimenes ārsta aizpildīta skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • iesniegums par individuālo mācību plānu vidusskolā (pēc sarunas ar direktora vietnieci).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 62602925 (lietvedība)

Vecāku iesniegums uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā vispārējās vidējās izglītības programmā (pdf)

Vecāku piekrišanas apliecinājums par personas datu un informācijas izmantošanu (pdf)

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

 

Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

  1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
  2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2022./2023.m.g. (pdf)