Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes nolikums

 

I daļa

Vispārīgā daļa

 1. Tukuma 2.vidusskolas (turpmāk – skola) skolēnu pašpārvalde (turpmāk – dome) ir skolēnu kopumu pārstāvoša, demokrātiska, pēc brīvprātības principa veidota sabiedriska institūcija, kurā darbojas ievēlēti Tukuma 2.vidusskolas 5.-12.klašu skolēni.
 2. Dome tiek izveidota, lai
  • apzinātu un paustu skolēnu viedokli dažādos jautājumos, tai skaitā skolas padomē, ārpus skolas, plašsaziņas līdzekļos un citur, kur tas nepieciešams,
  • veicinātu un organizētu izglītības, sporta, kultūras un izklaides pasākumu norisi skolā,
  • sekmētu iekšējās kārtības uzlabošanu skolā un noteikumu pilnveidi kopā ar skolas administrāciju,
  • pārstāvētu skolēnu tiesības un intereses bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 3. Skolēnu dome līdzdarbojas skolas darba organizēšanā.
 4. Skolēnu dome darbojas saskaņā ar šo nolikumu, ievērojot skolas normatīvos dokumentus un Latvijas Republikas likumdošanu.

 

II daļa

Domes vēlēšanu kārtība

 1. Skolēnu domi ievēlē skolas 5.-12.klašu skolēni un skolotāji.
 2. Skolēnu dome tiek ievēlēta brīvās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, kuras organizē skolēnu domes skolotājs konsultants un tā izraudzītā darba grupa, kas iegūst vēlēšanu komisijas statusu.
 3. Vēlēšanu kārtība:
  • vēlēšanas izsludināmas mācību gada sākumā, divas nedēļas pirms vēlēšanu dienas;
  • skolēni, kuri nolēmuši darboties domē, individuāli iesniedz vēlēšanu organizatoram savu iesniegumu, kurā pamato savu motivāciju darboties skolēnu domē;
  • vēlēšanās drīkst kandidēt skolēni, kuriem nav Tukuma 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kuriem nav nepietiekamu vērtējumu un neattaisnotu stundu kavējumu;
  • divas dienas pirms vēlēšanām vēlēšanu kandidāti prezentē savas darbības programmu pārējiem skolas skolēniem un skolotājiem;
  • vēlēšanu komisija atbild par vēlēšanu norisi.
   • tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes, kurās ierakstīti vēlēšanu kandidātu vārdi, uzvārdi un klases, kuras viņi pārstāv,
   • skolēni vēlēšanu dienā saņem vēlēšanu zīmi, kurā atzīmē sev vēlamos kandidātus,
   • aizpildītā vēlēšanu zīme tiek ievietota aizzīmogotā vēlēšanu urnā, par kuru atbild vēlēšanu komisija,
   • pēc vēlēšanām urna tiek atvērta komisijas klātbūtnē un tiek saskaitītas derīgās vēlēšanu zīmes,
   • pēc derīgajām vēlēšanu zīmēm tiek saskaitītas par katru skolēnu nodotās balsis,
   • rezultāti tiek saskaitīti un aprēķināti proporcionāli dalībnieku skaitam,
   • vēlēšanu rezultāti tiek paziņoti vēlētājiem nākamajā dienā.
 4. Skolēnu domes darbība tiek vērsta uz skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanu, dažādošanu, skolēnu iesaistīšanos skolas dzīvē, kā arī uz skolēnu tiesību aizstāvēšanu.
 5. Līdz ar mācību gada beigšanos beidzas arī mācību gada sākumā ievēlētās skolēnu domes pilnvaras.

 

III daļa

Domes darba dalībnieku pienākumi

 1. Dome, ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā, pārstāv skolēnu kopumu.
 2. Dome uzklausa skolēnu ieteikumus, sūdzības un ierosinājumus; dome pati izzina problēmas skolā un iepazīstas ar skolēnu, skolotāju vai citu skolas darbinieku viedokli attiecīgajā jautājumā.
 3. Dome izstrādā noteikumus konkrētas problēmas risināšanai, kā arī citus aktus, kas regulē domei svarīgus jautājumus skolā, tos saskaņojot ar skolas direktoru.
 4. Domes noteikumi pēc saskaņošanas ar skolas administrāciju iegūst leģitīmu spēku.
 5. Dome rūpējas par tās pieņemto noteikumu ievērošanu.
 6. Dome vienojas par savas iekšējās kārtības noteikumiem; šie noteikumi stājas spēkā bez skolas administrācijas apstiprinājuma.
 7. Dome izskata kāda skolēna vai skolēnu grupas inicatīvu ārpusstundu pasākuma rīkošanā un pēc izskatīšanas sankcionē / nesankcionē attiecīgo pasākumu.
 8. Dome uzņemas atbildību par visiem ārpusstundas pasākumiem, kurus tā ir apņēmusies organizēt pēc saskaņošanas ar skolas mācību un audzināšanas darba plānu.
 9. Dome informē skolēnus par savu darbību skolā un ārpus tās.

 

IV daļa

Domes darba organizācija

 1. Domes sēdes notiek domes dalībnieku mācību gada sākumā izraudzītajā vietā un laikā, ne retāk kā divas reizes mēnesī.
  •  Sēdes datumu, laiku un vietu dome nosaka iepriekšējā sēdē.
  •  Sēdes norises laiks un vieta nedrīkst radīt grūtības kādam no domes locekļiem, bet ņemot vērā vairākuma intereses.
  •  Sēdē apskatāmos jautājumus iepriekš sagatavo skolēnu domes priekšsēdētājs. Interesējošos jautājumus var iesniegt jebkurš skolēnu domes dalībnieks, skolas skolēns un darbinieks.
 2. Ārkārtas sēžu sasaukšanas tiesības pieder domes priekšsēdētājam vai vismaz 3 domes dalībniekiem, skolotājam konsultantam vai skolas administrācijai.
 3. Pirmajā domes sēdē dalībnieki no sava vidus ievēl domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, protokolistu, organizatoru sporta jomā, organizatoru kultūras jomā, organizatoru izglītības jomā.
  •  Kandidātus attiecīgajiem amatam izvirza domes dalībnieki vai brīvprātīgi piesakās kāds no domes dalībniekiem.
  •  Domes locekļi atklāti balso par amatpersonas kandidātu.
 4. Domes priekšsēdētāja darba pienākumi:
  • vada domes sēdes;
  •  koordinē domes dalībnieku darbu;
  •  pārstāv domi oficiālās sarunās ar skolas administrāciju u.c. sabiedriskajām struktūrām.
 5. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumi:
  •  palīdz veikt priekšsēdētājam deleģētos pienākumus;
  •  pilda priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā.
 6. Sporta jomas organizatora darba pienākumi:
  •  veicina sporta jomas attīstību skolā;
  •  sadarbojas ar skolas sporta skolotājiem;
  •  popularizē sporta aktivitātes skolēniem;
  •  organizē un izvērtē sporta pasākumus un to nozīmi skolā.
 7. Kultūras jomas organizatora darba pienākumi:
  •  veicina kultūras jomas attīstību skolā;
  •  sadarbojas ar skolas skolotājiem un skolēniem;  
  •  popularizē kultūras pasākumus skolēniem;
  •  organizē un izvērtē kultūras pasākumus un to nozīmi skolā.
 8. Izglītības jomas organizatora darba pienākumi:
  •  veicina izglītības jomas attīstību skolā;
  •  sadarbojas ar skolas skolotājiem un skolēniem;
  •  popularizē izglītības jomu skolēniem;
  •  organizē un izvērtē izglītojošu pasākumus un to nozīmi skolā.  
 9. Skolēnu domes dalībnieku darba pienākumi:
  • piedalās skolēnu domes sēdēs;
  • līdzdarbojas skolēnu domes organizētajos pasākumos;
  • sniedz informāciju par skolēnu domes darbību skolas skolēniem;
  • uzklausa skolēnu priekšlikumus skolēnu domes darba pilnveidei.
 10. Skolotāja konsultanta darba pienākumi:
  • piedalās skolēnu domes sēdēs;
  • palīdz organizēt domes priekšsēdētājam skolēnu domes sēdes;
  • piedalās skolēnu domes izvēlēto pasākumu plānošanā, organizēšanā un īstenošanā;
  • sadarbojas ar skolotājiem un skolēniem par aktuāliem jautājumiem, kuri ir skolēnu domes pārziņā;
  • sadarbojas ar ārpusskolas jauniešu organizācijām, kas veicina skolas skolēnu domes darba attīstību.
 11. Skolēnu domes dalībnieku darbības ierobežošana un pārtraukšana:
  • skolēnu domes dalībnieks tiek atskaitīts no skolēnu domes, ja divu mēnešu laikā neapmeklē vismaz 3 sēdes bez attaisnojoša iemesla, par ko informē klases audzinātājs;
  • attaisnojošie iemesli var būt:
   • mācību un audzināšanas pasākumu dēļ,
   • slimības un citu attaisnotu iemeslu dēļ.
 12. Skolēnu domes sēdes tiek protokolētas.
  •  Protokolēšanu veic pirmajā domes sēdē ievēlētā persona no domes vidus.
  •  Domes protokola veidlapa tiek veidota atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem nosacījumiem.
  •  Domes protokoli mācību gada laikā glabājas pie skolas direktora vietnieka audzināšanas darbā, bet mācību gada beigās tiek nodoti skolas arhīvā.
  •  Protokolista prombūtnes laikā viņa pienākumus pēc izvēles izpilda kāds no domes sēdes dalībniekiem.

 

V daļa

Noslēguma jautājumi

 1. Nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar skolas direktoru.
 2. Skolēnu domes nolikums var tikt mainīts, saskaņojot ar skolas administrāciju. Pēc jauna nolikuma saskaņošanas iepriekšējais nolikums zaudē savu leģitimitāti.