Vēstures arhīva informācija vēsta, ka skolas pirmā direktora (līdz 1972. gadam)  Roberta Vaļuma laikā darbību sāk arī skolas bibliotēka. Par to liecina pirmais ieraksts Inventāra grāmatā 1970. gada 12. janvārī.
Pastāvēšanas pirmajos divdesmit gados bibliotēka vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu –

  • sākotnēji skolas pirmajā stāvā 
  • vēlāk pagrabstāvā 
  • atkal skolas pirmajā stāvā - tagadējās skolotāju istabas vietā. Laika gaitā tajā strādājuši 10 (skaitlis gan nav precīzs) darbinieki, par ko liecina mutiski atmiņu stāsti.

  1993. gadā, skolai reorganizējoties, tiek nolemts bibliotēku pārcelt uz telpām skolas 3. stāvā līdzās Aktu zālei. Bibliotēka atgūst savu vēsturisko vietu (kā sākotnēji paredzēts ēkas projektā). Pirmo reizi bibliotēkas vēsturē ir atsevišķa telpa lasītavai, kura apmeklētājiem durvis ver 1993. gada 23. decembrī. Tieši pirms Ziemassvētkiem notiek atklāšana – skolotāji dāvina zaļos augus, ilggadējā skolotāja Vaira Pūce dāvina Tukuma kokgriezēja Friča Stepena darināto koka figūriņu Ķencis, kurš joprojām no lasītavas plauktu augstumiem ,,domīgi lūkojas” uz tās apmeklētājiem.
 20. gs. 90.-to gadu otrajā pusē skolēnu mācību darba formas papildinās ar projektu darbiem, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu prasmes patstāvīgi meklēt atbildes uz pašu izvirzītiem jautājumiem. Šajā darbā liels palīgs skolēnam ir bibliotēkas krājums (uzziņu literatūras daudzveidība ) un piedāvātie pakalpojumi – piekļuve internetam, konsultācijas, ērtas darba vietas.
Gadsimtu mijā bibliotēkas ikdienā ienāk dators, tiek uzsākts darbs pie elektroniskā kataloga izveides.
Atbilstoši Bibliotēku likuma prasībām 2004. gada 11. martā skolas bibliotēka reģistrējas Latvijas BIBLIOTĒKU REĢISTRĀ - apliecības Nr. 933.
  Bibliotēka lepojas ar tās krājumos esošajiem izdevumiem, kuru autori ir bijušie skolotāji un skolas absolventi, piemēram,

  • Briesma, Aivis. Ugunsdvēselītes. Rīga : N.I.M.S., 1997. 104 lpp.
  • Seleckis, Vilis. Sārta asins baltā sniegā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 535lpp.
  • Vēsture pamatskolai : Jaunie laiki : Eksperimentāla mācību grāmata/ Sarmīte Goldmane, Jolanta klišāne, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 293 lpp. u.c.

 2009. gadā T2V aktīvi uzsāk aktīvu darbu, lai pārietu no lokālas informācijas sistēmas uz informācijas pārvaldību sistēmā SKOLU ALISE, tādējādi gūstot iespēju nākotnē iekļauties Valsts Vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā ,nodrošinot nepieciešamos krājumus un pakalpojumus.
No 2019.gada skola atkal pārdzīvo izmaiņas-renovācijas procesā bibliotēkas krājums tiek izkaisīts pa 7 novada skolām.
2021. gada decembrī bibliotēkas krājums ar prieku atgriežas jaunās, modernās telpās ar nosaukumu-telpa radošumam un izaugsmei.

Ķencis noraugās uz skolēniem un  skolotāju Irēnu Lībeku.

Bibliotēka pirms skolas renovācijas. Attēlā bibliotekāre Īra Rimoviča. 

Bibliotēka pirms skolas renovācijas