28 Jan 2020
      

   2020.gada 22.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 1.-2.klašu skolēnu karjeras izvēli, radot priekšstatu, kā kopā var sadarboties gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un citu nozaru speciālisti.

  Nodarbības gaitā skolēni, cenšoties atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem, uzzināja, kas ir modelis, kā tie top, kāda veida modeļi tiek veidoti. Skolēniem tika stāstīts par to, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt eksaktās zinības, kā arī robotikas, elektronikas un mehānikas prasmes. Kopā ar skolēniem tika pārrunāts, kuru profesiju pārstāvji ir iesaistīti modeļu veidošanā: arhitekts, inženieris, konstruktors, celtnieks, krāsotājs, modelētājs, mākslinieks. Nodarbības vadītāja uzsvēra, ka pasaules tirgu iekarojušo produktu tapšanā vērojama inženierzinātņu un mākslas jomu sadarbība (dizains un tehnoloģijas). Tika noskaidrots, ko dara, kur un kā strādā šo profesiju pārstāvji, kur šīs profesijas var apgūt, kam pievērst uzmanību, jau mācoties skolā: gan tādiem mācību priekšmetiem kā mājturība un mākslas, gan dabaszinātņu priekšmetiem – fizikai, ķīmijai, informātikai un matemātikai. Skolēniem tika aktualizēts tas, cik būtiski ir apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņu, cik svarīgi, lai katram būtu savs hobijs, no kura vēlāk var attīstīties  profesionāla darbošanās nākotnē. Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz.

   Skolēni, piedaloties praktiskajās darbnīcās, paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Viņiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs.  Katrs skolēns darbnīcā izveidoja savas nākotnes pasaules, kurā viņš gribētu dzīvot un strādāt, gabaliņu. Skolēni veidoja gan pilsētas un lauku mājas, atpūtas mājas un savrupmājas, vēloties kļūt par lauku saimnieku, viesu mājas saimnieku. Skolēni veidoja baseinus un sporta laukumus, kuros būs treneri un profesionāli sportisti. Par skolēnu aktīvi līdzdarbojās, gan klusējot un domājot, gan jautājot un precizējot, kas liecināja par bērnu ieinteresētību. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem, un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši.  Radošums ir viena no nākotnē pieprasītākajām prasmēm! Noslēgumā visi priecājās par kopīgi paveikto, jo, saliekot kopā dažādus modeļus, izveidojās katras klases nākotnes ieceru pasaule. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

   Paldies Mazās Brīnumzemes nodarbību vadītājām Kristīnai Sprūdžai un Madarai Mezencevai par skolēnu rosināšanu domāt, par iespējamo karjeras izvēli nākotnē inženierzinātņu un mākslas nozarēs un profesijās, jo veicinot izpratni par to, ka radošums un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem. Ceram, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!

Pedagogs karjeras konsultants Evita Korna-Opincāne

  

Foto E.Korna-Opincāne un I.Bulaha