02 Feb 2021
      

   Tukuma 2. vidusskolā 11. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference notika 2020.gada 17. decembrī. Šajā pasākumā savus darbu prezentēja 46 skolēni, aizstāvot 45 darbus 13 zinātņu nozarēs. Konference notika attālināti, dalībniekiem pieslēdzoties vienotajai skolas mācību videi Microsoft Teams. Darbus vadīja, recenzēja un vērtēja 17 skolas skolotāji.

   Piedaloties konferencē, skolēni apguva dažādas jaunas prasmes, kuras viņiem noderēs turpmakajās mācību, studiju un darba gaitās. Gatavojoties konferencei, katrs skolēns izveidoja audiovizuālu prezentāciju, kura prezentēšanas laikā bija jākopīgo, lai pārējie to varētu skatīt. Tā ir jauna digitālā prasme, kuru apguva ikviens mūsu skolas skolēns. Tāpat arī tikai pilnveidotas uzstāšanās un publiskās runas prasmes attālinātā vidē - tiešsaistē.

 

   Visvairāk darbu tika prezentēti izglītības zinātnēs. Šajā jomā tika izstrādāti 10 ZPD, kurus vadīja mūzikas, dabaszinātņu, matemātikas, kulturoloģijas, sporta, sociālo zinātņu skolotāji, kā arī pedagogs karjeras konsultants. Darbu tematika aptvēra tādas jomas kā karjeras izglītība (karjeras iespējas biškopībā, lauksaimniecībā, mākslas jomā), vizuālie uzskates līdzekļi, kuri izmantojami mācību procesā (videomateriāli, plakātu veidošana), pirmsskolas izglītība (par krāsu apguves pilnveidi), sportā (šāviena izpilde, sports un Covid 19), kā arī skarot tādu problemātiku kā rasisms Latvijā un tādu aktualitāti kā privātstundu izvēles iemesli.

   Otra populārākā ir veselības zinātņu nozare, kurā tika prezentēti 7 darbi, kurus vadīja sociālo zinātņu, sporta, dabaszinātņu un latviešu valodas skolotāji. Skolēnu ZPD tika rakstīti par tādām šīs nozares aktualitātēm kā rūdīšanās aukstā ūdenī, fiziskās aktivitātes un tāpat arī par tādām problēmām kā miegs, stāja. Tika izzināta Covid-19 valsts ierobežojumu ietekme uz fiziskajām aktivitātēm, veselības mēneša izaicinājums attālināto mācību laikā, kā arī veikts kontaktēlu, briļļu un acu operāciju salīdzinājums.

  Daudz darbu (6 ZPD) tika prezentēti valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, vadītājas - latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotājas. Par latviešu valodniecības jautājumiem tika runāts tādu tēmu kā saīsinājumu lietojums Youtube komentāros, emocijzīmju izmantošana jauniešiem, neliterārā leksika repa dziesmu tekstos, par literatūrzinātnes jautājumiem tika izstrādāts darbs, izzinot M.Freimaņa dzejoļu virsrakstus. Savukārt angļu valodniecībā tika pētīti darbi par virsrakstiem ziņu portālā “Baltic News”, kā arī par Tukuma novada uzņēmumiem angļu valodā.

   Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē tika prezentēti 5 skolēnu ZPD, kuru vadīja ekonomikas skolotāja un latviešu valodas skolotāja. Tika aktualizēti jautājumi gan par aplokšņu algām un degvielas uzpildes stacijām, gan pētīta finašu pratība un medikamentu pieprasījuma izmaiņas, kā arī transportlīdzekļu detaļu imports un ES atbalsts biškopības pieaugumam Latvijā.

   Katrā pa trīs ZPD darbiem tika izstrādāts vēstures un arheoloģijas nozarē (vadītājas vēstures, angļu valodas un mājturības skolotājas), socioloģijas nozarē (vadītājas vēstures, kulturoloģijas un angļu valodas skolotājas) un datorzinātnes un informātikas nozarē (vadītājs informātikas un programmēšanas skolotājs). Vēstures un arheoloģijas jomā tika izzināts lībiskais mantojums, latviešu tautastērpa vainags, kā arī vēsturiski tika skatīta hokeja attīstība Tukumā. Savukārt socioloģiskie pētījumi tika veikti par latviešu Ziemassvētku tradīcijām, kā arī par Tukuma 2. vidusskolas tēlu vietējā laikrakstā un par mūsu skolas skolēnu vērtējumu par attālināto mācību procesu. Datorzinātņu un informātikas jomā skolēnu pētījumi aptvēra tādas tēmas kā kriptogrāfija un Python funkcijas, kā arī tika izpētīts un izveidots čatbots.

   Pa diviem skolēnu ZPD darbiem ir izstrādāti fizikas nozarē (vadītājs fizikas skolotājs), izzinot šķēpa mešanas faktorus un mopēda dzinēja forsēšanu, kā arī psiholoģijas nozarē (vadītājas psiholoģijas un kulturoloģijas skolotājas), pētot mācību motivāciju un mobilā tālruņa ietekmi uz cilvēka dzīvi.

   Pa vienam darbam ir matemātikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un politikas zinātnes nozarēs (vadītāji matemātikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāji).

Paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

   Zināšanas par pētnieciskā darba izveidi, pētnieciskās prasmes, zinātniska darba noformēšanas iemaņas, plānošanas, problēmu risināšanas un sadarbības prasmes, kuras iegūtas ZPD izstrādes laikā, noderēs arī, turpinot savu izglītību, jebkurā citā izglītības iestādē pēc vidusskolas beigšanas, kā arī savas karjeras attīstībā visas dzīves laikā.

   Pēc skolas konferences uz reģiona posmu tika izvirzīti 24 skolēnu darbi, diemžēl šajā attālināto mācību laikā samērā grūti nākas motivēt skolēnus savus ZPD uzlabot, izpildot visas reģiona konferencei nepieciešamās prasības. Vienam pietrūkst pašorganizēšanās prasmes, citam – gribasspēka, vēl kādam citam stimula, kuru varēja gūt klātienes sarunās, satiekoties ar skolotāju ikdienas skolas vidē.

   Tāpēc janvārī, sadarbojoties ar saviem ZPD vadītājiem un veicot regulāru patstāvīgo darbu, 45. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālajai konferencei skolēni sagatavoja un iesniedza 14 ZPD, pārstāvot 8 zinātņu nozares (visvairāk darbu - valodniecībā un literatūrzinātnē (4 darbi) un izglītības zinātnē (4 darbi), kā arī ekonomika, datorzinātne un informātika, sporta zinātne, psiholoģija, veselības zinātne, vēsture un arheoloģija).

Ceram uz uzaicinājumu, kas dos iespēju piedalīties un gūt panākumus

reģiona un valsts posmu konferencēs!

 

Informāciju sagatavoja

S.Birzniece un E.Korna-Opincāne