14 Apr 2021
      

   Kā palīdzēt savam bērnam, izvēlēties viņam piemērotāko profesiju? Tas ir jautājums, kurš uztrauc ikviena skolēna vecākus. Jo īpaši tas aktuāls kļūst pavasarī, kad skolēni gatavojas beigt 9. vai 12.klasi un kad arī citu klašu skolēnu vecāki apjauš – arī mans bērns taču drīz beigs skolu – ko es kā tētis vai mamma varu viņam palīdzēt?

   Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem š.g. 9.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties nodarbībā “Vecāku atbalsts skolēna karjeras izvēles procesā”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Sarunā ar lektori, praktizējošu karjeras konsultanti Intu Lemešonoku vecāki uzzināja, kā atbalstīt savus bērnus karjeras izvēles procesā, ko darīt un ko arī nedarīt, lai šis atbalsts būtu veiksmīgs un nekaitētu bērnam. Viena no mūsdienās ļoti būtiskām prasmēm ir pašvadība – tā ir sevis izpratne, savu resursu apzināšanās mainīgā darba tirgus un pasaules norišu kontekstā un atbildīgu soļu speršana sava karjeras mērķa virzienā, mēģinot izprast, cik daudz, lai gūtu panākumus un veidotu veiksmīgu karjeru, ir atkarīgs no katra paša un cik no dažādiem iekšējiem un ārējiem faktoriem. Kā minēja I.Lemešonoka, tas ir ar bērnu kopīgi ejams ceļš, kurā viņš gūst atbildi uz jautājumiem: Ko šis mērķis, kad to sasniegšu, dos manai izaugsmei un vienlaikus ko tas dos pasaulei, globāli? Kāds es kļūšu kā cilvēks? Kāda būs mana izaugsme? Ko es esmu gatavs upurēt?

   Vecāki guva priekšstatu, kā sarunu veidā var palīdzēt bērnam iepazīt sevi, savas stiprās puses. Viens no ieteikumiem bija izzināt dažādus personības tipus (pēc Dž. Holanda tipoloģijas) un tiem piemērotākos nodarbošanās veidus un profesijas, ko vislabāk var izdarīt ne tikai patstāvīgi, bet jo īpaši sarunā ar karjeras konsultantu. I.Lemešonoka akcentēja, ka “būtiski ir vērt tās durvis, kuras ir piemērotas, nevis lauzties aizvērtās durvīs”. Pēc asociācijām ar mazo princi (pēc A.Sent-Ekziperī) “katrs cilvēks ir vesela planēta” – ar savu īpašo domu pasauli, ar savu iekšējo būtību, un karjeras konsultants palīdz saprast, ko bērns spēj, kas ir tieši viņam piemērots.

   Tiek uzsvērts tas, ka gan mācību procesam, gan karjeras izglītībai tajā jāraisa bērnos aizrautība, interese un prieks. Jaunā pieeja mācību un audzināšanas darba organizēšanā mūsu skolā jau vairākus gadus to akcentē ne tikai mācību stundās, bet arī ārpusstundu pasākumos, interešu izglītībā, individuālajās konsultācijās u.c. skolēnu izaugsmei būtiskās aktivitātēs. Tukuma 2.vidusskolas skolēniem ir arī iespēja izmantot www.profolio.lv resursus, kā arī pieteikties sarunai ar kādu no skolas pedagogiem karjeras konsultantiem (A.Upeniece un E.Korna-Opincāne).

   Nodarbības laikā vecāki uzzināja, kurus resursus un kā izmantot sarunā ar savu bērnu. Vecākiem tiek rekomendēts izmantot tādus izdevumus kā “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā”, “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā”, paskaidrojot, kā šīs grāmatas un tajās esošās darba lapas vecāki var izmantot sarunās ar saviem bērniem. Kā arī tiek ieteiktas tādas mājas lapas kā www.profesijupasaule.lv, www.niid.lv, spēli www.parprof.lv , dažādus VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai” un mājas lapā www.viaa.gov.lv pieejamos video par profesijām, par profesionāļu padomiem vecākiem u.tml.

  Šis pasākums raisīja vecākos ļoti pozitīvas emocijas, par ko liecināja jautājumi, atsauksmes un ieraksti pēc nodarbības. Paldies visiem interesentiem, kuri atrada laiku un kuriem ir vajadzība saprast, kā savu bērnu veiksmīgāk atbalstīt viņa karjeras izvēles ceļā! Īpaši akcentējama ir I.Lemešonokas dzīves pieredzes piepildītā atziņa par to, ka “audzinot bērnu, mēs audzinām sabiedrību, kurā mums visiem būs jādzīvo un jāstrādā”. Paldies lektorei par iedvesmojošu un klausītājus ieinteresējošu nodarbības saturu!

Uz tikšanos

nākamajā nodarbībā vecākiem

par karjeras atbalstu skolēniem – 23.04.2021.!

Karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne

=>Nodarbības prezentācija<=

Ekrānuzņēmumi no nodarbības

Pārrunājot dažādus vecākiem būtiskus jautājumus, karjeras konsultante I.Lemešonoka nodarbības laikā sniedza atbildi, kā veiksmīgāk atbalstīt savu bērnu karjeras izvēles ceļā.

Nodarbības vadītāja I.lemešonoka rosināja aizdomāties par aktuāliem jautājumiem, kas ietekmē savstarpējās attiecības ģimenē kopumā

Lektores ieteiktās atziņas rosinu pārdomas par savu kā vecāku misiju un uzdevumu šajā dzīvē.

Kontaktinformācija saziņai ar lektori – karjeras konsultanti Dr.paed. Intu Lemešonoku