Izdoti saskaņā ar

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338

“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un

to organizētajos pasākumos” 7.punkta 3.apakšpunktu

 

I. Vispārīgais jautājums

 

1.      Šie noteikumi nosaka elektrodrošības prasības, kuras jāievēro visiem Tukuma 2. vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) skolēniem.

 

II. Elektrodrošības vispārīgās prasības

 

2.      Elektrosadales skapjiem jābūt noslēgtiem. Skolēniem aizliegts patvaļīgi tos atvērt un veikt darbības ar tajā izvietotajām ietaisēm, kā arī veikt jebkādas darbības ar elektrosadales skapju galvenajiem svirslēdžiem, paketslēdžiem vai drošinātājiem.

 

3.      Skolēniem aizliegts uzturēties transformatoru punktu tuvumā un iekļūt ēkās, kurās tie atrodas. Nepieciešams ziņot pieaugušajiem vai atbildīgajiem dienestiem, redzot, ka punkta durvis ir atvērtas. Ja mājdzīvnieks nejauši iekļūst transformatora punktā, aizliegts paša spēkiem mēģināt to glābt.

 

4.      Laižot papīra pūķus, lidmodeļus, lidojošas rotaļlietas vai citus objektus, jāizvēlas vieta, kur tie nevar aizķerties aiz elektrības vadiem.

 

5.      Nedrīkst kāpt kokā, kura tuvumā atrodas elektrības vadi.

 

6.      Nedrīkst tuvoties zemē nokritušam elektrības vadam tuvāk par 8 metriem.

 

7.      Negaisa laikā ir bīstami stāvēt pie elektrības stabiem un kokiem.

 

8.      Aizliegts likt slēdžos, rozetēs neatbilstošus priekšmetus, ieslēgt apgaismojumu, sitot pa slēdzi, kā arī citādi mehāniski bojāt elektrovadus, slēdžus, rozetes u. tml.

 

9.      Kategoriski aizliegts uzstādīt un lietot paštaisītas un nestandarta elektroierīces.

 

 

10.  Pirms elektroierīču lietošanas uzsākšanas jāpārbauda, vai tās ir darba kārtībā. Aizliegts uzsākt lietot elektroierīces, ja konstatēti to bojājumi.

 

11.  Strādājot ar elektroiekārtām, darbu uzsāk tikai pēc skolotāja norādījuma, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus un nepieļaujot patvaļīgu rīcību.

 

12.  Skolēnam, lietojot elektroierīci, jābūt uzmanīgam, koncentrētam un nedrīkst traucēt citus skolēnus vai darbiniekus.

 

13.  Ja konstatēts vadu pārrāvums, nekavējoties jāziņo skolotājam.

 

14.  Ja kādu apstākļu dēļ pārtrūkst sprieguma piegāde elektroierīcei, aizliegts uzsākt jebkādus apskates vai remontdarbus, pieskarties strāvu vadošām daļām, neatslēdzot ierīci no strāvas avota.

 

15.  Aizliegts remontēt elektroinstrumentus un ierīces, pieskarties atkailinātiem vadiem, apgaismojuma armatūrai un citām strāvu vadošām daļām, noņemt nožogojumus vai aizsargapvalkus – tas jādara kvalificētam personālam.

 

16.  Aizliegts pārnēsāt elektroiekārtu, turot to aiz vada.

 

17.  Daudzas elektroierīces nav pieslēgtas spriegumam pastāvīgi, bet tiek pieslēgtas katru reizi pirms to lietošanas. Droši tas veicams, tikai turot kontkatdakšas izolēto daļu. Nedrīkst izraut kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz vada – tā var sabojāt izolāciju un izkustināt rozeti. Drīkst lietot tikai tādas rozetes, kuras stingri turas sienā.

 

18.  Daudzas sadzīvē lietojamas ierīces tiek darbinātas ar baterijām. Bateriju spriegums nav liels, taču to sastāvā ir indīgas vielas, tāpēc nekādā ziņā nedrīkst baterijas izjaukt, bojāt to apvalku vai tml. Sevišķi bīstama ir bateriju iekļūšana gremošanas orgānos.

 

III. Rīcība ārkārtēju situāciju gadījumā

 

19.  Elektrotraumu gadījumā:

·         ziņot skolotājam vai citam pieaugušajam;

·         nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu (skatīt noteikumus par pirmās palīdzības sniegšanu);

·         nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību par tālruni 112.

 

20.  Elektroierīču bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanos, deguma smaka u.c.) pārtraukt darbu ar tām (izslēgt), ziņot skolotājam vai skolas administrācijai un brīdināt citus par radušos situāciju.

 

21.  Ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot pa tālruni 110 vai 112.

 

22.  Elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Izmantot smiltis vai ugunsdzēšamos aparātus. Drīkst izmantot pulvera tipa vai ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus. Darbības shēma norādīta uz aparātiem.

 

23.  Rīcība ugunsgrēka gadījumā noteikta ugunsdrošības noteikumos skolēniem.

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

24.  Ar šo noteikumu prasībām savus skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji katru gadu septembrī. Skolēnu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām klases audzinātājs reģistrē drošības instruktāžu žurnālā. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par skolēna uzņemšanu izdošanas dienas. Katrs skolēns iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā klases drošības instruktāžu žurnāla ailē, norādot datumu, un parakstu.

 

25.  Par šo noteikumu 24. punkta izpildi pārraudzību veic skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā. Instruktāžu ierakstus klašu drošības instruktāžas žurnālos kontrolē direktora vietnieki mācību darbā.

 

26.  Šie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.septembrī.