Izdoti saskaņā ar

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338

“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un

to organizētajos pasākumos” 7.punkta 2.apakšpunktu

 

I. Vispārīgais jautājums

 

1.      Šie noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kādas jāievēro visiem Tukuma 2. vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) skolēniem, un skolēnu rīcību ugunsgrēka vai citu ārkārtēju situāciju (piemēram, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija) gadījumā.

 

II. Ugunsdrošības vispārīgās prasības

 

2.      Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie ēkām un to ieejām. Piebrauktuves  nevar izmantot skolēnu transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli, automašīnas).

 

3.       Skolā un tās teritorijā skolēniem ir aizliegts:

3.1.smēķēt;

3.2.nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus un materiālus;

3.3.kurināt ugunskurus;

3.4.dedzināt pērno zāli, papīrus u.tml. lietas.

 

4.      Skolas ēkās aizliegts:

4.1.aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus), ieejas un izejas ar somām vai citiem priekšmetiem;

4.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas  u.c.), izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijas to atļauj;

4.3. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus;

4.4.izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces, izņemot šiem nolūkiem speciāli iekārtotās telpās.

 

5.      Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:

               5.1.izmantot vadus ar bojātu izolāciju;

               5.2.izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem;

               5.3.izmantot nestandarta elektriskās ierīces;

               5.4.atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;

               5.5.izmantot bojātas rozetes.

 

6.      Mācību nodarbībās strādāt ar ķīmiskiem reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai skolotāja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.

 

7.      Mācību nodarbībās aizliegts rīkoties ar atklātu uguni darba vietās, izņemot gadījumus, kad saņemta skolotāja atļauja un veikti visi sagatavošanās darbi.

 

8.      Mācību nodarbību beigās skolēniem ir pienākums izslēgt elektroierīce, kā arī pārbaudīt, vai darba vietā nav palikuši degoši, kvēlojoši materiāli vai priekšmeti.

 

9.      Izrāžu, koncertu un citu pasākumu (turpmāk tekstā – pasākumi) laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas (tai skaitā pirotehniku), kas var izraisīt ugunsgrēku.

 

10.  Pasākumos aizliegts izmantot atklātu liesmu. Pasākumos aizliegts turēt rokās degošas sveces vai izvietot degošas sveces telpu izgaismošanai, uz Ziemassvētku eglītēm vai citām vajadzībām.

 

11.  Ziemassvētku egles jāuzstāda uz stabiliem paliktņiem. Ziemassvētku egļu vai citu pasākuma dekorāciju novietojums nedrīkst traucēt pasākuma dalībnieku brīvu pārvietošanos.

 

12.  Ziemassvētku egles vai cita veida iluminācijas izveidošanu drīkst veikt atbildīgā persona par ugunsdrošību, izmantojot tikai slēgtos elektrovadus ar standarta kontaktdakšām un rozetēm.

 

13.  Ja skolēns pamana ugunsgrēka izcelšanos skolā vai tās teritorijā vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo par to jebkuram skolas darbiniekam, kuru viņš ir sastapis, vai skolas dežurantam.

 

14.  Skolēni, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī viņu vecāki, atkarībā no postījumu rakstura un sekām, var tikt saukti pie atbildības.

 

III. Ugunsdzēsības līdzekļi

 

15.   Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā  katrā stāvā atrodas vietās, kuras tiek apzīmētas ar drošības zīmi „Ugunsdzēsības aparāts”.

 

16.   Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts:

  • aparāta tips;
  • pildījuma veids;
  • aparāta uzdevums;
  • iedarbības kārtība;
  • derīguma termiņš.

 

17.  Lai lietotu dažādu tipu ugunsdzēsības aparātus, jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kura atrodas uz aparāta korpusa.

18.  Lai iedarbinātu rokas ogļskābes ugunsdzēsības aparātu, nepieciešams vispirms ugunsdzēsības aparāta smidzinātāju vērst uz degošu objektu, pēc tam atvērt noslēdzošo ventili ar spara ratu vai palaides rokturi.

 

19.  Krāsas, benzīna, petrolejas, eļļas uzliesmojumu dzēst ar gaisa putu, ogļskābes vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smiltīm, ar ūdeni vai nosedzot ar blīvu materiālu.

 

20.  Elektriskos tīklus, iekārtas, sildīšanas aparātus u.tml. dzēst tikai ar ogļskābes vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smiltīm.

 

21.  Aizliegts dzēst ar ūdeni vai gaisa putu ugunsdzēsības aparātiem elektriskos tīklus un iekārtas, ja tās atrodas zem sprieguma.

 

 

IV. Rīcība ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā

 

22.  Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos vai citas ārkārtas situācijas gadījumā, nepieciešams nekavējoties paziņot par to ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem pa tālruni  112, norādot:

  • ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas izcelšanās adresi – Tukuma 2.vidusskola, Tukums, Raudas iela 16;
  • vietu (stāvs, telpa),
  • savu uzvārdu,
  • tālruņa numuru, pa kuru iespējams piezvanīt un saņemt papildus informāciju,
  • jāatbild uz dispečera jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa tam nepieciešamā informācija.

 

23.  Nekrist panikā. Objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina cilvēku iespējas izglābties.

 

24.  Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā skolēni bez ierunām pakļaujas skolas administrācijas rīkojumiem un rīkojas atbilstoši viņu rīkojumiem. Visiem skolēniem ugunsgrēka dzēšanas vai citas ārkārtas situācijas novēršanas laikā nepieciešams izpildīt arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu rīkojumus.

 

25.  Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā skolotāja norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases skolēnu evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas shēmai.

 

26.  Cilvēku evakuācijai tiek izmantoti skolas ēkā esošie gaiteņi un kāpnes. Evakuācija notiek saskaņā ar evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem.

 

27.  Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri.

28.   Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.

29.  Skolotājs pārbauda, vai visi evakuējamie skolēni ir atstājuši ēku, un par rezultātiem paziņo skolas direktoram un glābšanas dienesta pārstāvim.

 

30.  Pēc evakuācijas skolēnus izvieto skolas stadionā.

 

V. Individuāla rīcība ugunsgrēka gadījumā,

ja skolēns nav saņēmis informāciju par ugunsgrēku

 

31.  Doties uz telpas durvīm. Ja jūt, ka tās karstas, nevērt vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz durvīm ir uguns. Atverot durvis, tā nokļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpos par aizsegu, kamēr ierodas palīdzība. Iespēju robežās aizbāzt spraugas durvīm, samazinot dūmu ieplūšanu telpā.

 

32.  Ja durvis nav karstas, mazliet pavērt tās un pārliecināties, vai ārpusē nav dūmu un uguns, tad var atstāt telpu.

 

33.  Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpot uz loga pusi un to pavērt mazā spraugā. Nedrīkst atvērt logu pilnīgi vaļā, tas palielinās dūmu ieplūšanu telpā. Turēties zemu pie loga, tas ļaus ieelpot svaigu gaisu no ārpuses, izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atvērt logu pilnīgi vai izsist to.

 

34.  Pēc iespējas ilgāk atlieciet izlekšanu pa logu. Gaidīt palīdzību. Dot ziņu apkārtējiem, ka esat telpā, pie loga vicinot drēbes vai radot troksni.

 

35.  Pārvietojoties pa piedūmotu telpu, aizklāt muti un degunu ar mitru auduma gabalu.

 

36.  Ja aizdegušās drēbes, nekrist panikā, bet nogulties uz grīdas vai zemes un vārtoties censties liesmas noslāpēt.

 

37.  Ja drēbes deg citam, paziņot par to viņam, palīdzot tās nodzēst.

 

38.  Nekavēties kāpņu telpās vai gaiteņos, domājot, ko darīt, bet doties ārā no ēkas.

 

39.  Palīdzēt citiem klases biedriem evakuēties.

 

40.  Nedrīkst doties ēkā, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji.

 

VII. Noslēguma jautājumi

 

41.  Ar šo noteikumu prasībām savus skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji katru gadu septembrī. Skolēnu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām klases audzinātājs reģistrē drošības instruktāžu žurnālā. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par skolēna uzņemšanu. Katrs skolēns iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā klases drošības instruktāžu žurnāla ailē, norādot datumu un parakstu.

 

42.  Par šo noteikumu 41. punkta izpildi pārraudzību veic skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā. Instruktāžu ierakstus klašu drošības instruktāžas žurnālos kontrolē direktora vietnieks mācību darbā.

 

43.  Šie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.septembrī.