IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Tukumā

01.09.2016.                                                                                                                 Nr. 5

 

Kārtība, kādā tiek reģistrēti Tukuma 2.vidusskolas skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

 

            Izdota saskaņā ar:

Latvijas Republikas Ministru kabineta

2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr. 89

 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē

 izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,

 ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla

 neapmeklē izglītības iestādi”.

 

 

I.                   Vispārīgie noteikumi

1.      Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā skola veic skolēnu kavējumu reģistrāciju un uzskaiti un informē skolēnu vecākus vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk -  vecāki), Tukuma novadu pašvaldību vai valsts iestādes ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

2.      Ar šiem noteikumiem skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā, tie ir pieejami skolēnu dienasgrāmatās un skolas mājas lapā. Par iepazīšanos ar šiem noteikumiem skolēni un vecāki parakstās skolēnu dienasgrāmatās.

II.                Skolēnu kavējumu reģistrācija un uzskaite

3.      Pedagogi elektroniskajā žurnālā  reģistrē skolēnu ierašanos vai neierašanos skolā, stundas sākuma kavējumu katru mācību stundu.

4.      Skolēnu vecāki  informē par skolēna kavējumu pirmās kavētās dienas laikā no plkst. 7.45 līdz 9.00 vai iepriekšējā dienā, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un kavējuma iemeslu:

4.1.            klases audzinātāju (personīgā tālruņa numurs skolēna dienasgrāmatā, vai elektroniski sistēmā e-klase.lv) vai

4.2.            sociālo pedagogu - 62602924 vai

4.3.            direktores vietnieces mācību darbā (S. Šteinerte , S.Birzniece – 62602909 vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.        Klašu audzinātāji ievada ziņas par skolēnu attaisnotajiem kavējumiem, ja skolēni piedalās skolas atļautos pasākumos, elektroniskajā žurnālā ne vēlāk kā līdz katras dienas plkst. 9.00.

6.        Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, klases audzinātājs mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslus.

7.        Ja divu mācību dienu laikā klases audzinātājs nav varējis iegūt informāciju par skolēna kavējuma iemeslu, viņš par to informē sociālo pedagogu, kurš turpina meklēt kontaktus ar skolēna vecākiem.

8.        Mācību stundas, mācību ekskursijas, projektu, SZPD izstrādes dienas un obligātos audzināšanas un sporta pasākumus nedrīkst kavēt bez attaisnojoša iemesla. Nedēļas laikā pēc kavējuma skolēnam jāiesniedz klases audzinātājam attaisnojošs dokuments: par 1 – 2 dienu kavējumu vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, attaisnojošs dokuments, par 3 un vairāk dienām ģimenes vai ārstējošā ārsta medicīniskā izziņa. Ja vienas nedēļas laikā attaisnojošs dokuments netiek iesniegts, kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu. Par skolēna kavējumu attaisnojošiem dokumentiem tiek uzskatīti:

8.1.           direktores atļauja piedalīties skolas pasākumos vai pasākumos, kuros skolēns pārstāv skolu,

8.2.           ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa par slimošanas laiku,

8.3.           vecāku ziņojums par kavējumu līdz divām mācību dienām mēnesī, norādot kavējuma iemeslu.

III.             Pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu kavējumiem

9.        Ja skolēns vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis skolu un skolai nav informācijas par kavēšanas iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola par to nekavējoties rakstiski informē pašvaldības izglītības pārvaldi.

10.    Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, skola par to informē pašvaldības kompetentās iestādes, ja tām konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, skola par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

11.    Līdz katra nākamā mēneša 5.datumam skola iesniedz informāciju par kavējumiem Tukuma novada Izglītības pārvaldei, kas tālāk rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikto kārtību.

12.    Ja vidusskolēns vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis skolu un skolai nav informācijas par kavēšanas iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola izsaka rakstisku brīdinājumu par iespējamu atskaitīšanu no skolēnu skaita.

IV.             Noslēguma noteikumi

13.    Kārtība stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

14.    Uzskatīt par spēku zaudējušu 2015.gada 2.septembrī apstiprināto „Kārtību, kādā tiek reģistrēti skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem”.