IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Tukumā

09.01.2019.                                                                                                                         Nr. 3

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Tukuma 2. vidusskolā

 

Izdota saskaņā ar: Latvijas Republikas Izglītības likuma 35.pantu, Ministru kabineta 06.06.2013. noteikumu nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”  IV, V daļu un 26.pielikumu un Ministru kabineta 23.08.2014. noteikumu nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” IV, V daļu un 23.pielikumu.

 

I.Vispārīgie noteikumi

1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai.

2. Dokumenta uzdevumi ir:

2.1.atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskākās valsts prasības;

2.2.sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot skolēnu sasniegumus konkrētu izglītības programmu apguvē;

2.3.informēt skolēnus un viņu vecākus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā.

3. Dokuments ir adresēts skolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem.

4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir skolēni un skolotāji.

 

II .Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā

5. Izstrādājot mācību priekšmetu programmas un mācību satura apguves plānus, skolotājs:

5.1.tajos norāda tematiskā un apkopojošā (summatīvā) vērtējuma pārbaudes darbus, to formas, veidus un norises datumus;

5.2.katras mācību satura tēmas ietvaros var paredzēt arī citus skolēnu vērtēšanas metodiskos paņēmienus;

5.3. informē par pārbaudes darba novērtējuma kritērijiem;

5.4. divas nedēļas iepriekš informē skolēnus un vecākus par konkrētiem pārbaudes darba datumiem, ierakstot to elektroniskajā žurnālā:

5.4.1. pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi,

5.4.2. vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudes darbiem (izņemot apkopojošos vērtējumus), nedēļā nepārsniedzot 6 pārbaudes darbus,

5.4.3. izmainīt minēto grafiku var tikai pēc to saskaņošanas ar skolēniem, veicot ierakstus elektroniskajā žurnālā.

 

6. Minimālais pārbaudes darbu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts atbilstoši:

6.1.skolotāja mērķtiecīgi veidotam mācību priekšmeta satura apguves plānojumam, kurš ir izskatīts un saskaņots metodiskajā komisijā,

6.2.mācību stundu skaitam nedēļā:

6.2.1. ja ir 1 stunda nedēļā - ne mazāk kā divi 10 ballu vērtējumi semestrī,

6.2.2. ja ir 2 un 3 stundas nedēļā - ne mazāk kā  trīs 10 ballu vērtējumi semestrī,

6.2.3. ja ir 4 un vairāk stundas nedēļā – ne mazāk kā četri 10 ballu vērtējumi semestrī.

7. Skolēnu slodzi kontrolē klases audzinātājs un skolas administrācija.

 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība

8. Skolēnu darbība mācību procesā un mācību sasniegumi tiek vērtēti:

8.1.izmantojot bezatzīmju (aprakstošās) vērtēšanas metodes,

8.2.organizējot konkrētu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu ar „ieskaitīts” un „neieskaitīts”, kad tiek pārbaudīti mācību satura apguves atsevišķi komponenti un pārbaudes darbs nav veidots atbilstoši visiem trīs izziņas līmeņiem,

8.3.atsevišķos gadījumos izliekot ikdienā vērtējumus ballēs par papildus veiktu, nozīmīgu darbu, kurā atklājas arī trešā izziņas (radošās darbības) līmeņa raksturojošie lielumi,

8.4.organizējot tematiskos, apkopojošos un nobeiguma pārbaudes darbus.

9. Skolēna mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un rakstisks vērtējums par skolēna mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku.

10. Skolēna mācību sasniegumus pārbaudes darbos 2. klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē - latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos  - aprakstoši, izmantojot apzīmējumus “X” – apguvis, “/” – daļēji apguvis, “-” – vēl jāmācās.

11. Mācību sasniegumus pārbaudes darbos 4.-12.klasēs (tematiskajos, apkopojošajos, nobeiguma pārbaudes darbos) semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā.

12. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji:

12.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;

12.2. iegūtās prasmes un iemaņas;

12.3. attieksme pret izglītošanos;

12.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika.

13. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, skolotājs summē visus pozitīvos sasniegumus atbilstoši uzdevumu kritērijiem un vērtējumu izliek atbilstoši šādam darba izpildes apjomam:

 

10 balles: 96-100%

9 balles:   88-95%

8 balles:   80-87%

7 balles:   70-79%

6 balles:   60-69%

5 balles:   47-59%

4 balles:   34-46%

3 balles:   21-33%

2 balles:   11-20%

1 balle:      1-10%

 

14. Plānotie pārbaudes darbi (10 ballēm atbilstošie) ir jāpilda visiem skolēniem.

15. Skolēna atbrīvošana no viena plānotā pārbaudes darba mācību priekšmetā izpildes pieļaujama skolēna ilgstošas slimības gadījumā, sakarā ar skolēna piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās.

16. Pārbaudes darbi tiek atdoti skolēniem pēc to novērtēšanas un analīzes.

17. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā vai nav nodevis darbu, tad viņam līdz nākamajam pārbaudes darbam individuālajās konsultācijās ir jāveic līdzvērtīgs 10 ballu novērtējuma darbs. Ja pārbaudes darbu grafikā paredzētajā dienā darbs nav izpildīts, elektroniskajā žurnālā tiek veikts informatīvs ieraksts „nv” (nav vērtējuma).

18. Ja skolēns pārbaudes darbu nav veicis slimības dēļ, tad 2 nedēļu laikā pēc izveseļošanās ir jāveic līdzvērtīgs 10 ballu novērtējuma darbs.

19. Labot pārbaudes darba vērtējumu var līdz nākamajam pārbaudes darbam un tikai vienu reizi.

20. Informātikā, datorikā un programmēšanas pamatos vērtējums netiek ielikts, ja pārbaudes darbs elektroniskā formā nav saglabāts skolēna neuzmanības, nezināšanas vai tehnisku iemeslu dēļ. Darbs jāveic atkārtoti, vienojoties ar skolotāju par izpildes laiku.

21.Izliekot semestra vērtējumu, aprēķina vidējo vērtējumu no pārbaudes darbos iegūtajiem vērtējumiem, to noapaļojot  “uz augšu” līdz nākamajam vērtējumam, ja iegūtas ne mazāk kā 75 simtdaļas.

22. Ja vidējā vērtējumā aiz komata iegūtas 5 desmitdaļas, tad mājas darbu un patstāvīgo darbu izpilde var ietekmēt semestra vai gada vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, vērtējuma izšķiršanās gadījumā.

23. Semestra un gada vērtējumi netiek uzlaboti.

24. Izliekot vērtējumu gadā, tiek ņemti vērā arī vērtējumi novada un skolas noslēguma pārbaudes darbos.

25. Skolēnu izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus vērtē atbilstoši skolā apstiprinātajai kārtībai.

 

IV. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana

26. Skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās.

27. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā (nav bijis skolā, stundā), elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts kavējums un vērtējuma vietā tiek ielikts informatīvs ieraksts „n/v”.

28. Skolotājam pārbaudes darba vērtējums divu nedēļu laikā jāfiksē elektroniskajā žurnālā.

29. Labotais vērtējums aizstāj iepriekšējo vērtējumu, tas jāieraksta elektroniskajā žurnālā.

30. Ja skolotājs uzdod mājas darbus, tad tie obligāti ir jāatspoguļo elektroniskajā žurnālā – norādot mājas darba veidu vai saturu. Mājas darbi var tikt vērtēti ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ja mājas darbs netiek nodots, skolēns saņem informatīvu vērtējumu “nv”.

 

V. Sadarbība ar vecākiem

31. Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā.

32. Vecāki var sekot savu bērnu ikdienas sasniegumiem, noformējot pieejamību elektroniskajam žurnālam.

33. 1.-12.klašu audzinātāji vienu reizi mēnesī sagatavo sekmju izrakstus, kurus paraksta vecāki.

34. Ja nepieciešama papildus informācija par skolēnu mācību sasniegumiem, vecākiem ir iespēja ierasties uz individuālām pārrunām skolā.

 

VI. Atbalsts skolotājiem un skolēniem

35.  Skolas administrācija skolotājiem nodrošina:

35.1.savlaicīgu aktuālo informāciju,

35.2.metodiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei,

35.3.individuālās konsultācijas.

36. Skolas administrācija skolēniem nodrošina:

36.1.mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pieejamību un skaidrojumu;

36.2.objektīva vērtējuma ieguvi;

36.3.iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu (pārbaudes darbos, semestrī, gadā, eksāmenā). Skolēniem un viņu vecākiem ir tiesības vienas nedēļas laikā pēc vērtējuma izlikšanas iesniegt oficiālu, pamatotu, rakstisku pieprasījumu skolas vadībai vērtējuma pārskatīšanai. Ja apelācija saistās ar pārbaudes darbu, tad jāpievieno izpildītais un novērtētais pārbaudes darbs. Apelācijas pieprasījums skolas vadībai jāizskata nedēļas laikā un par rezultātiem nedēļas laikā rakstiski jāinformē apelācijas iesniedzējs.

 

VII. Noslēguma noteikumi

37. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā  2019.gada 9.janvāri.

38. Grozījumus vērtēšanas kārtībā veic skolas direktors pēc:

38.1.Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā,

38.2.skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

39. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki.

40. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību.

41. Ar vērtēšanas kārtību skolēnus un viņu vecākus iepazīstina klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji vai skolas administrācija.

42. Vērtēšanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā.

43. Uzskatīt par spēkā zaudējušu 2015. gada 29.septembrī apstiprināto „ Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Tukuma 2. vidusskolā”.

 

Direktora vietniece mācību darbā                                                 Sanita Birzniece

 

Direktora vietniece mācību darbā                                                 Santa Šteinerte