TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS

ĒNU DIENAS

NORISES KĀRTĪBA

Mērķis: veicināt skolēnos karjeras izvēles un sadarbības prasmes jau no pirmajiem skolas gadiem, piedaloties Ēnu dienas pasākumos.

Uzdevumi:

 1. radīt skolēnos interesi un priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un darba saturu;
 2. paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem dažādu darbības jomu pārstāvjiem;
 3. demonstrēt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;
 4. iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba videi;
 5. veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, starp dažādu paaudžu pārstāvjiem sekmīgai bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā,
 6. attīstīt skolēniem publiskās runas prasmes, prezentējot Ēnu dienas pieredzi.

Mērķauditorija: Tukuma 2.vidusskolas 1. – 12.klašu skolēni.

Laiks: 2020.gada 12.februāris

Norise:

1.posms – sagatavošanās posms (skolā) 2020.gada 14.janvāris – 11.februāris

 • Skolēnu iepazīstināšana ar  Ēnu dienas norises un vērtēšanas nosacījumiem (skatīt 2.pielikumā).
 • Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm (elektroniski www.enudiena.lv līdz 7.februārim), līdz 7.februārim informējot par to klases audzinātāju (ēnojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, adrese, ieņemamais amats/profesija/nodarbošanās veids, kontaktinformācija) (skatīt veidlapu 3.pielikumā).
 • Vecāku / aizbildņu informēšana par šī pasākuma norisi, vecāku / aizbildņu piekrišanas apliecinājums līdz 7.februārim (skatīt 1.pielikumā).
 • Skolēnu instruēšana par drošības un kārtības noteikumiem  Ēnu dienas laikā (skatīt 4.pielikumā).
 • Klases audzinātājs līdz 10. februārim iesniedz direktorei stundu attaisnošanai skolēnu, kuri ir pieteikušies un saņēmuši apstiprinājumu, lai piedalītos Ēnu dienā, sarakstu.
 • Skolēni 11. februārī līdz 17.00 kancelejā saņem skolas pateicību ēnas devējam un apliecinājuma zīmi.

2.posms – Ēnu diena (izvēlētajā darba vietā) 2020.gada 12.februāris

 • Skolēni norādītajā laikā ierodas noteiktajā darba vietā un pavada tajā 2 – 6 stundas (atkarībā no skolēnu vecuma) (skatīt 4.pielikumā).
 • Skolēni Ēnu dienas laikā veic uzdevumus (vērošana, intervija u.tml.), lai izpildītu šīs aktivitātes norisei paredzētās prasības un veiktu tās novērtējumu (skatīt http://enudiena.lv/enotajiem).
 • Skolēni dienas beigās iedod skolas izsniegto pateicību Ēnas devējam un lūdz aizpildīt apliecinājuma zīmi (http://enudiena.lv/enotajiem), kura nākamajā dienā uzrādāma skolā.

3.posms – izvērtēšanas posms (skolā) 2020.gada 13. – 21.februāris

 • Skolēni klases audzinātājam uzrāda apliecinājuma lapas.
 • 1.-9.klasēm sociālo zinību vai klases stundā līdz 21.februārim, 10.-12.klasēm – Ēnu dienas konferencē 2020.gada 20.februārī skolēni prezentē Ēnu dienā uzzināto.
 • Katra klase raksta paveiktā darba atskaiti, un klases audzinātājs iesniedz to skolas administrācijai (skatīt 5.pielikumu).

Vērtēšana: skolēnu veiktos uzdevumus pēc iesniegšanas un pēc Ēnu dienas analīzes:

 • 1. – 4. klasēs notiek pārrunas ar klases audzinātāju;
 • 5. – 9. klasēs vērtē sociālo zinību skolotāji pēc izstrādātajiem kritērijiem;
 • 10. – 12. klasēs vērtē ekonomikas un latviešu valodas skolotāji pēc izstrādātajiem kritērijiem.

Papildinformācija:

Ēnu dienas informatīvā lapa: www.enudiena.lv

 

Kontaktinformācija:

 • Par Ēnu dienas norisi 1.-4.klasēs – direktora vietniece audzināšanas darbā Ilze Bulaha
 • Par Ēnu dienas norisi 5.-9.klasēs – sociālo zinību skolotāja Vēsma Kaņepe
 • Par Ēnu dienas norisi 10.-12.klasēs – ekonomikas skolotāja Sanda Eglīte

 

 • Par Ēnu dienas organizēšanu – direktores vietniece audzināšanas darbā Evita Korna-Opincāne Tālr.: 26494714 E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lejuplādēt pielikumus.