Tukuma 2.vidusskolas

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS

MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA

 (KODS 31013011)

 no 2019./2020.m.g.

 

I. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

 

1. Tukuma 2.vidusskolas (turpmāk – skola) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmas (turpmāk – izglītības programma) galvenos mērķus un uzdevumus nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

 

2. Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus izglītojamajiem (turpmāk – skolēns) tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai, veicinot skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopjot veselīga dzīvesveida paradumus, sekmējot skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, pilnveidojot izpratni par  Latvijas Republikas Satversmi un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem, kā arī izkopjot skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.

 

3. Izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos, nodrošināt iespēju apgūt matemātikas un informātikas valodu tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu modelēšanai un prognozēšanai, veicināt skolēna konkurētspēju dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu, veselības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

 

II. Izglītības saturs

 

4. Izglītības programmas obligāto saturu nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

 

5. Katra mācību priekšmeta obligāto saturu nosaka atbilstošs vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts.

 

III. Izglītības programmas īstenošanas plāns

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

10.kl

11.kl.

12.kl.

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

Pirmā svešvaloda (angļu)

3

3

3

Otrā svešvaloda (vācu, krievu)

3

3

3

Matemātika

6

5

6

Informātika

2

1

0

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

4

4

3

Ķīmija

2

2

2

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

3

2

2

Mūzika

1

1

0

Obligātie izvēles mācību priekšmeti

Ģeogrāfija

1

2

0

Ekonomika

1

1

1

Kulturoloģija

0

2

2

Politika un tiesības

0

0

2

Programmēšanas pamati

1

1

1

Izvēles mācību priekšmeti

Psiholoģija*

0

0

2

Vizuālā māksla*

0

0

2

Tehniskā grafika*

0

0

2

Skolēna mācību slodze

36

36

34-36

 

*var izvēlēties vienu no šiem mācību priekšmetiem