I. Pamatizglītības programmas mērķi un uzdevumi

 
1. Pamatizglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.
 
2. Īstenojot pamatizglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, skolēniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai.
 
II. Izglītības saturs
 
3. Pamatizglītības programmas obligātais saturs (izglītības jomas, mācību priekšmeti, galvenie uzdevumi, izglītošanas aspekti un vispārīgais saturs, kā arī mācību priekšmetu standarti) ir noteikts Valsts pamatizglītības standartā.
 
III. Izglītības programmas īstenošanas plāns
 
4. Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns 2019./2020. m.g.:

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

 (KODS 21011111)

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Latviešu valoda

6

6

6

7

5

4

4

3

3

   Pirmā svešvaloda                   

 1

3

3

3

3

3

3

3

   Otrā svešvaloda                    

 

 

 

 

 

2

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Matemātika

4

5

4

5

6

5

6

6

5

   Informātika

 

 

 

 

1

1

1

 

 

   Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

 

 

 

   Bioloģija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

   Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

   Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

   Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

2

   Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

1

   Sociālās zinības                    

1

1

1

2

2

2

1

1

1

   Ētika / Kristīgā mācība

1

1

1

 

 

 

 

 

 

   Mājturība un tehnoloģijas                  

1

1

1

1

2

2

2

2

2

   Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mākslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Literatūra

 

 

 

 

2

2

2

2

2

   Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

   Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Izglītības iestādes izvēlei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izglītojamā maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

 

5. Izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes iekļautas:
5.1. klases stunda – vismaz viena stunda katrai klasei nedēļā,
5.2. fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas skolēnu grupai, ievērojot brīvprātības principu (pamats – vecāku vai aizbildņu iesniegums). Fakultatīvās nodarbības ir skolēnu vispārējo attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā mācību priekšmetu padziļināta apguve,  kori, tautas deju kolektīvi, skolas pūtēju orķestris, teātra u.c. nodarbības. Fakultatīvās nodarbības nav obligātas, un tajās netiek apgūts mācību priekšmetu standartos noteiktais saturs;
5.3. stundas individuālajam darbam ar skolēniem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē mācību priekšmetā, kā arī darbam ar talantīgajiem bērniem atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei;
5.4. pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. – 4.klasei (pamats – vecāku vai aizbildņu iesniegums .
6. Organizējot mācību procesu skolā, tiek ievēroti turpmākie nosacījumi:
6.1. mācību gada sākumā ar skolas direktora rīkojumu tiek apstiprināts mācību priekšmetu un stundu plāns, kurā stundas skolas izvēlei iedalītas kādam mācību priekšmetam atbilstoši skolēnu vajadzībām;
6.2. pirmā svešvaloda skolā ir angļu valoda:
6.3. otrās svešvalodas piedāvājumā tiek ņemta vērā vecāku izvēle – vācu vai krievu valoda -  atbilstoši normatīvajiem dokumentiem par klašu dalīšanu grupās;
6.4. 1.–3.klasē ētikas un kristīgās mācības apguvei klase tiek dalīta grupās, ja katru no šiem mācību priekšmetiem izvēlējušies vismaz 5 skolēni;
6.5. klases  stundās aplūkojamās tēmas ir sevis izzināšana un pilnveidošana, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīves­veida pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras izvēle;
6.6. katru gadu skolā tiek organizēts projektu darbs līdz piecām mācību dienām;
6.7. ne vairāk kā 10 mācību dienas mācību gada laikā skolēni drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem;
6.8. skolēnu patstāvīgi veicamo mājasdarbu kopējais apjoms vienā nedēļā nepārsniedz:
6.7.1.      2 līdz 3 stundas             1. – 3.klasē,
6.7.2.      3 līdz 4 stundas             4. – 5.klasē,
6.7.3.      4 līdz 5 stundas             6. – 7.klasē,
6.7.4.      5 līdz 6 stundas             8. – 9.klasē;
6.9. vienā dienā vienai klasei netiek ieplānots vairāk par diviem tēmas noslēguma pārbaudes darbiem.
 
7. Pamatizglītības programmas īstenošanā skola izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru. Mācību procesā drīkst izmantot arī dažādas enciklopēdijas, vārdnīcas un citu uzziņu literatūru, plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju, interneta resursus, kas palīdz bagātināt skolēnu zināšanas un izziņas darba pieredzi.
 
8. Skolas direktors ir atbildīgs, lai katru gadu līdz 15.maijam 1.-8.klases skolēni (viņu vecāki vai aizbildņi) tiktu informēti par nākamajā mācību gadā izmantojamo mācību literatūru.
 
            9. Izglītības programmas īstenošanas gaitā konstatētās nepilnības vai radušās neskaidrības tiek risinātas savstarpējā skolēnu, vecāku un skolas administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā.
 
 
 
IV. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību
10. Skolēnu uzņemšana 1.klasē notiek   Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 
11. Pamats skolēna uzņemšanai 2. līdz 9.klasē ir liecība par iepriekšējās klases apguvi vai liecība un mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā). Skolēna uzņemšana skolā notiek  Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
V. Iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība
12. Skolēnu iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi, kārtība, kritēriji un obligātie valsts pārbaudījumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.
 
13. Skolēnu vecāki par bērna mācību sasniegumiem tiek informēti ne retāk kā reizi mēnesī. Nepieciešamības gadījumā skolēnu vecāki par bērna mācību sasniegumiem un citiem ar izglītības ieguvi saistītiem jautājumiem tiek informēti individuālā sarunā.
 
14. Mācību gada noslēguma pārbaudes darbi 5., 7. un 8.klasē ne vairāk kā divos mācību priekšmetos tiek apstiprināti līdz pirmā semestra beigām ar skolas direktora rīkojumu.
 
15. Pamatizglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 
16. Pēc 9.klases skolēni saņem apliecību par vispārējās pamatizglītības ieguvi un sekmju izrakstu atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam.