I. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

 
1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virzienaprogrammas (turpmāk – izglītības programma) galvenos mērķus un uzdevumus nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
 
2. Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, skolēniem tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams izglītības turpināšanai, pilsoniskai līdzdalībai un sociālai integrācijai, nodarbinātībai un personiskai izaugsmei un attīstībai, veidojot skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai.
 
3. Izglītības programmas raksturīgie uzdevumi ir nodrošināt līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām un attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.
 
II. Izglītības saturs
 
4. Izglītības programmas obligāto saturu nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
 
5. Katra mācību priekšmeta obligāto saturu nosaka atbilstošs vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts.
 
III. Izglītības programmas īstenošanas plāns
           
6. Izglītības programmas īstenošanu nosaka mācību priekšmetu un stundu plāns:
           

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA

(KODS 31011011)

 no 2019./2020.m.g.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

10.kl

11.kl.

12.kl.

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

3

2

3

Pirmā svešvaloda (angļu)

4

4

4

Otrā svešvaloda (vācu, krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

 

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

3

3

2

Ķīmija

2

2

2

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

3

2

2

Mūzika

1

1

0

Obligātie izvēles mācību priekšmeti

Ģeogrāfija

1

2

0

Ekonomika

1

1

1

Kulturoloģija

0

2

2

Politika un tiesības

0

0

2

Psiholoģija

2

1

0

Filozofija

0

1

2

Izvēles mācību priekšmeti

Vizuālā māksla*

0

0

2

Tehniskā grafika*

0

0

2

Skolēna mācību slodze

36

36

34-36

 

        *var izvēlēties vienu no šiem mācību priekšmetiem


  
7. Nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu un stundu plānā katra mācību gada sākumā ar skolas direktora rīkojumu var tikt mainīts noteiktais stundu skaita sadalījums pa gadiem, nemainot kopā noteikto stundu skaitu obligātajos un izvēles mācību priekšmetos.
 
8. Skolai apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros ir tiesības dalīt klasi grupās atsevišķu mācību priekšmetu stundās, kā arī veidot dažādu klašu skolēnu apvienotās grupas.
9. Izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes iekļautas:
9.1. klases stunda – vismaz viena stunda katrai klasei nedēļā;
9.2. projektu darba vai zinātniski pētnieciskā darba konsultēšana;
9.3. skolēnu individuālā vai grupu darba vadība;
9.4. stundas individuālajam darbam ar talantīgiem skolēniem atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, kā arī ar skolēniem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē mācību priekšmetā;
9.5. nepalielinot skolēnu mācību darba slodzi, izglītības programmā tiek iekļautas arī mākslinieciskās pašdarbības nodarbības, ievērojot skolēnu brīvprātības principu.
 
10. Organizējot mācību procesu, tiek ievēroti turpmākie nosacījumi:
10.1. katru gadu projektu darbam skola nosaka līdz piecām mācību dienām, saskaņā ar skolā noteikto zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību;
10.2. ne vairāk kā 10 mācību dienas mācību gada laikā skolēni drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem;
10.3. vienā dienā vienai klasei netiek ieplānots vairāk par diviem tēmas noslēguma pārbaudes darbiem.
 
11. Izglītības programmas īstenošanā skola izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru.
 
            12. Izglītības programmas īstenošanas gaitā konstatētās nepilnības vai radušās neskaidrības tiek risinātas savstarpējā skolēnu, vecāku (aizbildņu)  un izglītības iestādes administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā.
 
IV. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību
 
13.  Obligātās prasības skolēnu uzņemšanai vispārējās izglītības iestādē nosaka Ministru kabinets.
 
 
V. Iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība
 
 14. Skolēnu iegūtās vispārējās vidējās izglītības vērtēšanas pamatprincipus, kārtību un obligātos valsts pārbaudījumus nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs atbilstoši mācību priekšmeta programmai.
 
15. Mācību gada noslēguma pārbaudes darbi 10. un 11.klasē ne vairāk kā divos mācību priekšmetos tiek apstiprināti līdz pirmā semestra beigām ar skolas direktora rīkojumu.
 
16. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. Obligātās prasības skolēnu pārcelšanainākamajā klasē nosaka Ministru kabinets.
 
17. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēni saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.