Š. g. 6. martā mūsu skolas 7. un 12. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Tava izvēle: gribu – varu – vajag” tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības, vajadzības.        

  Sarunās ar nodarbības vadītāju 7.klašu skolēni runāja par aktuālām karjeras vajadzībām un problēmām pusaudžu vecumā. Nodarbībā, akcentējot pašizziņas jautājumus, skolēniem tiek palīdzēts izprast sevi – savas spējas, prasmes, īpašības, intereses, vajadzības u.c. šajā karjeras attīstības posmā būtiskus aspektus, sasaistot tos ar nākotnes vajadzībām. Nodarbību vadītāja paplašināja skolēnu redzesloku un zināšanas par profesiju daudzveidību, par mūsdienās jaunajām profesijām, kuras tikai nesen ienākušas darba tirgū. Jēgpilni mijoties teorētiskām un praktiskām aktivitātēm, tiek veicināta izpratne par nākotnes plāniem un iespējām, kā veiksmīgāk izplānot nākotnes aktivitātes. Par skolēnu ieinteresētību liecināja skolēnu aktīva līdzdarbošanās un pozitīvās atsauksmes pēc nodarbības.

  Savukārt 12.klašu skolēniem tiek radīta izpratne par iespējamiem soļiem jauniešu karjeras attīstības procesā, par to, kas vispār ir karjera. Skolēni tiek rosināti domāt par savām spējām un īpašībām saistībā ar turpmāko izglītības un darba vidi, ar personiskajām un darba tirgus vajadzībām, atklājot, kā tās ietekmē mērķu izvirzīšanu, lēmumu pieņemšanu un karjeras izvēli. Skolēni tiek aicināti pārdomāt savu iespējamo karjeras virzību, ņemot vērā gribu – varu – vajag faktorus. Tāpat arī nodarbībā jaunieši tiek rosināti pārdomāt par tādiem jēdzieniem kā “panākumi”, “sekmīgs cilvēks”, “mērķi un sapņi” u.c. Skolēni ar nodarbības vadītāju diskutēja par to, kāpēc citiem cilvēkiem veicas, bet citiem ne? Kāda nozīme veiksmīga cilvēka dzīvē ir tādām rakstura īpašībām kā pacietība, gribasspēks, spēja fokusēties uz mērķi u.tml. Tāpat arī jauniešiem tiek atgādināts, cik būtiska nozīme 21.gadsimta darba tirgū ir tādām profesionālajām prasmēm kā mākoņtehnoloģiju un citām IT jomas prasmēm (mākslīgā intelekta vadīšana, aplikāciju izstrāde, animāciju dizains u.c.), kā arī biznesa analīzes, vadības, tulkošanas prasmēm. Taču vienlīdz būtiskas ir prasmes, kuras iegūstam jau skolas laikā: radošums, prasme pārliecināt, efektīvi sadarboties u.c. Tomēr izšķirošais cilvēka veiksmes stāstā ir gribasspēks un spēja fokusēties uz mērķi, atliekot dažādus dzīves kārdinājumus.

  Paldies karjeras konsultantei Agitai Šmitiņai par nodarbību vadīšanu un skolēnu ieinteresēšanu izprast sevi un padomāt par savām nākotnes iespējām un vajadzībām.

  Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Evita Korna-Opincāne,

pedagogs karjeras konsultants

Skolēni aktīvi līdzdarbojās grupās un iejutās dažādās profesijās, tās izspēlējot “mēmajā šovā”, kā arī paplašināja savas zināšanas par profesiju daudzveidību.

Nodarbībās būtiska nozīme bija pārrunām grupā.