2019.gada 24.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves mērķu sasniegšana” 9.klašu skolēniem, lai veicinātu viņu izpratni par savu izvēļu izvērtēšanu mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

   Nodarbībā skolēniem tika pastāstīts par to, kāda saistība cilvēka dzīves ilgumam ar mācīšanos, kā veidojas karjeras kāpnes, kā notiek karjeras izvēle. Skolēni tika rosināti domāt par to, kāpēc viņi mācās, tika aicināti izprast kopsakarības ar lēmumu pieņemšanu un apmierinātību ar savu dzīvi. Skolēni vispirms teorētiskajā un pēc tam praktiskajā nodarbībā tika aicināti formulēt savus iespējamos mērķus un mēģināt noteikt ceļus, kā tos sasniegt.

  2019.gada 5.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķi un to sasniegšana”, lai veicinātu 11.klašu skolēnu izpratni par mērķiem un palīdzētu viņiem apgūt mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmi.

  Nodarbībā skolēni uzzināja, kas ir mērķis, kā to atšķirt no vēlēšanās, kā to pareizi formulēt, kā arī uzzināja ieteikumus, kā radīt labus mērķus, piemēram, ticēt sev, nevis paļauties uz citu uzskatiem, mērķis ir tikai tas, ko pats var izdarīt, mērķim ir jālīdzsvaro cilvēka dzīve. Rakstot mērķi, jāatceras, ka tas ir jāformulē tagadnes formā un ar pozitīvu nozīmi. Tāpat arī praktiskai mērķu sasniegšanai noderīgi ir padomi par to, ka jāatrod tas, ko var uzsākt tūlīt, lai īstenotu savu mērķi. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni patstāvīgi aizpildīja mērķu plānošanas karti un vizualizēja sava mērķa sasniegšanas ceļu. Skolēni mācījās formulēt mērķi, domāja par savām emocijām, kas ar to saistās, izvirzīja apakšmērķus, kuri nepieciešami kā soļi, lai nonāktu līdz mērķim, kā arī apdomāja, kas ir tas, ko var darīt jau šodien savā ceļā uz nākotnes mērķa īstenošanu, kas ir tas, kas var palīdzēt šajā ceļā. Nodarbības laikā skolēni varēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par sev būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgāk varētu īstenot savu mērķi nākotnē.

  Š. g. 6. martā mūsu skolas 7. un 12. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Tava izvēle: gribu – varu – vajag” tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības, vajadzības.        

  Sarunās ar nodarbības vadītāju 7.klašu skolēni runāja par aktuālām karjeras vajadzībām un problēmām pusaudžu vecumā. Nodarbībā, akcentējot pašizziņas jautājumus, skolēniem tiek palīdzēts izprast sevi – savas spējas, prasmes, īpašības, intereses, vajadzības u.c. šajā karjeras attīstības posmā būtiskus aspektus, sasaistot tos ar nākotnes vajadzībām. Nodarbību vadītāja paplašināja skolēnu redzesloku un zināšanas par profesiju daudzveidību, par mūsdienās jaunajām profesijām, kuras tikai nesen ienākušas darba tirgū. Jēgpilni mijoties teorētiskām un praktiskām aktivitātēm, tiek veicināta izpratne par nākotnes plāniem un iespējām, kā veiksmīgāk izplānot nākotnes aktivitātes. Par skolēnu ieinteresētību liecināja skolēnu aktīva līdzdarbošanās un pozitīvās atsauksmes pēc nodarbības.

   Š. g. 21. martā mūsu skolas 9.-11. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Iepazīsti ražošanas procesu!” tika veicināta izpratne par darbu ražošanas uzņēmumā, praktiski simulējot tā ikdienu un gūstot izpratni par ražošanas procesu, uzņēmējdarbību un loģistiku.

   Skolēni nonāk spēles vidē, kurā ir 12 komandas – 12 valstis, bet uzņēmums ir viens, tikai tas izvietots šajās divpadsmit valstīs, kurā katrā tiek ražots cits produkts. Ar ko sākt ražošanas procesu? Ar ideju, kas pārtop plānā, plāns – ražošanā, ražošana – loģistikā. Nodarbības pirmajā daļā skolēni iepazinās ar loģistikas nozares darbības pamatprincipiem un jautājumiem, kuri svarīgi biznesa simulācijas spēles “Radošās sulas” laikā, izspēlējot produktu un sastāvdaļu starpvalstu piegādi piecu darba dienu laikā. Tika dots laiks tirdzniecības plānošanai, sakaru nodibināšanai, biznesa kontaktiem. Skolēni spēles laikā guva pieredzi, kā veidot biznesa attiecības, lai gūtu sev vēlamo rezultātu, iepazina tirdzniecības ceļu dibināšanas veidus, izprata, cik liela nozīme ir precīzai norādījumu ievērošanai, dokumentu aizpildīšanai un labām komunikācijas prasmēm. Ļoti būtiski, ka būtiskākās kļūdas tika analizētas, pārrunājot, ko ikdienā nozīmētu komunikācijas trūkums, neprecizitāte dokumentācijā, piemēram, produktu sūtījuma veidlapas aizpildē, neizpratne par to, kas jādara, un nepajautājot, kas ir nesaprotams. Tika analizēts piegādes process, kurā pieļautās kļūdas atspoguļojas uzņēmējdarbībā, zaudējot klientu, naudu u.tml.