Tukuma 2. vidusskolā  ir uzsākti un tiek realizēti projekti:

Erasmus+

Erasmus+ programma - EAC/A10/2022 - 2023 
Projekts 2023-1-LV01-KA121-SCH-000145973
Akreditēti mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā (KA121-SCH) 

 

Erasmus+

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas  Pamatdarbības Nr.1(KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitāte KA121

(Līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000068473)

Erasmus+

Erasmus+ programmas KA229 projekta „Responsible Digital Natives”

(Līgums Nr: 2020-1-ES01-KA229-081727_3)

Erasmus+

Erasmus+ programmas KA101 projekta „Mācību satura un valodas integrētā apguve Tukuma 2.vidusskolā”

(Līgums Nr:2020-1-LV01-KA101-077410)

Projekts PuMPuRS

Kopš 2019. gada 2. septembra skolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai mazinātu to 5.-12. klašu bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Tās mērķis:  nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

Erasmus+

(Nr. 2019-1-LV01-KA101-060311)

Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projekts "Angļu valodas apguves līmeņa paaugstināšana Tukuma 2. vidusskolā".

Erasmus+

(Nr. 2018-1-NL01-KA229-039025_3)

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts "Intercultural education for mutual acceptance and solidarity". 

Kompetenču pieeja mācību saturā 

Eiropas Sociālā fonda projekts.
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

 

Erasmus+

(Nr. 2017-1-LV01-KA101-035364)

Informācijas tehnoloģiju izmantojums diferecētas mācību pieejas nodrošināšanai Tukuma 2. vidusskolā.

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai (Nr. S-LG750-17-GR-080) 

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā. 

Nordplus Junior

Project: Motto- motivation together

Project number: NPJR- 2017/10145

MOT

MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:drosmi dzīvot, drosmi rūpēties, drosmi pateikt “nē”.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, kas kopumā sekmētu vietējās sabiedrības veselības veicināšanu un slimību profilaksi Tukuma novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajām iedzīvotāju grupām.


Realizētie projekti Tukuma 2. vidusskolā

 

 • OECD valstu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma „Mācīšanās nākotnei”,
 • ESF „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitāte; 
 • ES un ESF „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • ERAF programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”3.1.3.1. aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 
 • ERAF programma „Izglītības iestāžu informatizācija”;
 • Starptautiskie skolu sadarbības eTwinning projekti; 
 • IAC starptautiskais projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Latvija, Igaunija, Lielbritānija);
 • IAC starptautiskais projekts “Dažādība kā izglītības un kopienu attīstības resurss” (Latvija, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina);
 • ES un VIAA “Erasmus+” programma “Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam” (34 valstis) – projekts “Padziļināta angļu valodas apguve un mijkultūru komunikatīvo kompetenču attīstība interešu izglītības nodarbībās Tukuma 2.vidusskolā”; 
 • Lauku atbalsta dienesta programma “Skolas auglis” un “Skolas piens”;
 • Putras programma 1.-4.kl. un “Putrings” 5.-8.klasēm;
 • ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs” (no 2017.gada janvāra skolā darbu uzsāks pedagogs-karjeras konsultants);
 • Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekts "Sporto visa klase" 3.klasēm (2016./2017.m.g.).
 • Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekts "Sporto visa klase" 4.klasēm (2017./2018.m.g.)