• Laikā no š.g. 1. jūnija līdz 14. jūnijam iespējamas individuālās karjeras konsultācijas par piemērotākā vidējās izglītības virziena izvēli pie pedagoga karjeras konsultanta Evitas Kornas-Opincānes
  • Pieteikties konsultācijām, aizpildot šo veidlapu: https://forms.office.com/r/XhpY2T1mGK

 

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • vecāka iesniegums.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (lietvedība)

 

Vecāku iesniegumu paraugi uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā (pdf):

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

 

Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

  1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
  2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls pdf).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2020./2021.m.g. (pdf)